okładka bibliografii

W serii Bibliografie, prezentujemy kolejną bibliografię osobową, ukazującą dorobek prof. zw. dr. hab. Juliana Auleytnera.

Bibliografia obejmuje, w układzie chronologicznym, dorobek naukowy Profesora z lat 1971–2018. W ramach danego roku zastosowano szeregowanie alfabetyczne, na końcu, po trzech gwiazdkach (***), wyodrębniono prace redakcyjne oraz recenzje. Materiał zaprezentowano w czterech działach: pierwszy Wykaz prac prezentuje książki, artykuły z czasopism, rozdziały z opracowań zbiorowych, referaty na konferencje, głosy w dyskusji, wprowadzenia oraz prace redaktorskie i recenzje prac innych autorów. Dział drugi zawiera publikacje Profesora z dziedziny historii poczty polskiej, która jest jego pasją. Dział trzeci zawiera spis prac niepublikowanych, opinie, recenzje i oceny prac. Dział czwarty zawiera wykaz prac doktorskich, nad którymi opiekę naukową sprawował Profesor Julian Auleytner.

Przy opracowywaniu tej bibliografii wykorzystano: Bibliografię Zawartości Czasopism, Przewodnik Bibliograficzny, bazę Nauka Polska oraz wydawnictwa Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego: Bibliografię Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy, Informator o pracach doktorskich i habilitacyjnych, a także, w dużej mierze, materiały dostarczone przez Pana prof. Juliana Auleytnera.

W opisie bibliograficznym zastosowano formę skróconą, pozwalającą zindentyfikować pozycję. Przy pozycjach dotyczących prac niepublikowanych, w opisie wykorzystano informacje od Autora.

Uzupełnieniem bibliografii jest indeks form działalności publikacyjnej.

=> Pobierz bibliografię