okładka bibliografii

W serii Bibliografie, prezentujemy kolejną bibliografię osobową, ukazującą dorobek Henryka Bednarczyka – doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, którego specjalnością naukową jest pedagogika pracy: teoretyczno-metodologiczne podstawy zintegrowanego wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji zawodowej oraz andragogika i pedagogika społeczna.

Bibliografia obejmuje dorobek naukowy Profesora z lat 1976–2019 i podzielona została na trzy główne działy: Wykaz prac publikowanych, Wykaz prac niepublikowanych oraz Opieka naukowa. Każdy dział podzielony został na poddziały, w ramach których zastosowano podział  w układzie chronologicznym. W ramach danego roku zastosowano szeregowanie alfabetyczne. Materiał zaprezentowany w pierwszym dziale prezentuje monografie naukowe (autorstwo i redakcja), artykuły naukowe, podręczniki, skrypty, programy nauczania, filmy dydaktyczne, ekspertyzy, raporty, recenzje monografii, komentarze w czasopismach i omówienie konferencji naukowych. Dział drugi zawiera niepublikowane referaty i recenzje. Natomiast w dziale trzecim umieszczono wykaz prac, których promotorem był Profesor oraz recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych.

Przy opracowywaniu tej bibliografii wykorzystano cykliczne  wydawnictwo Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Bibliografię Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy, Bibliografię Zawartości Czasopism, a także Przewodnik Bibliograficzny i materiały dostarczone przez Pana prof. Henryka Bednarczyka.

Opisy zweryfikowano i uzupełniono zgodnie z normą PN 82/ N-01151/01, stosując opis skrócony.

Uzupełnieniem bibliografii jest wykaz skrótów nazw instytucji wydawniczych oraz wykaz skrótów i wykaz symboli.

=> Pobierz bibliografię