28 stycznia - 3 lutego 2018

1. Adaptacja  Kwestionariusza  warunków  efektywności  pracy  II  w  grupie  polskich  pielęgniarek  i  położnych  /  A. Orłowska,  M. Łaguna  //  Medycyna  Pracy.  -  2018,  Vol. 69,  nr 5,  s. 547-560.

2. Badania  psychologiczne  w  służbie  medycyny  pracy  -  regulacje  prawne   /   M. Waszkowska,  A. Wężyk.  -  Cz.  1-2  //  Medycyna Pracy.  -  2018,  Vol.  69,  nr  5,  s.  561-572  ;  nr  6,  s.  673-684.

3. Choroby niezawodowe związane z pracą - uregulowania prawne, orzecznictwo oraz potencjalne konsekwencje dla pracodawców i pracowników w Polsce / A. Marcinkiewicz [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 5, s. 539-546.

4. Choroby zawodowe w Polsce w 2016 roku / B. Świątkowska, W. Hanke // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 6, s. 643-650.

5. Choroby zawodowe wśród pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w latach 2009-2016 / B. Świątkowska, W. Hanke // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 5, s. 531-538.

6. Czy szkolne doradztwo zawodowe potrzebuje informacji o zawodach? / M. Górczyński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 55-63.

7. Determinanty wsparcia finansowego starych rodziców pozostałych w kraju na przykładzie imigrantów w RFN / J. Brzozowski, R. Cekiera // Ekonomista. - 2018, nr 6, s. 719-741.

8. Doświadczenia z projektowania opisu informacji dla zawodu doradca finansowy / K. Waliszewski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 75-84.

9. Drugi  rok  funkcjonowania  RDS  :  debaty  o  zdrowiu,  ubezpieczeniach  i  zmianie  ustawy  //  Dialog  w  Centrum  i  Regionach.  -  2018,  nr 11,  s. 12-17.

10. Działania promujące materiały zawierające informacje o zawodach / D. Koprowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 147-153.

11. Informacje o zawodach jako narzędzie wsparcia instytucji rynku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia / J. Kulińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 44-54.

12. Koncepcja badań monitorujących wykorzystanie opisów informacji o zawodach / M. Jankowska, M. Drozd-Garbacewicz, W. Galewski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 37-43.

13. Kreowanie   nowych   kwalifikacji   rynkowych   w   powiązaniu   z   informacjami   o   zawodach  /  E.  Migałka,  R.  Panas  //  Edukacja  Ustawiczna  Dorosłych.  -  2018,  nr  3,  s.  123-129.

14. Kształcenie w szkole wyższej z wykorzystaniem informacji o zawodach / E. Sałata // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 64-74.

15. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych opisów informacji o zawodach / M. Mazur-Mitrowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 85-100.

16. Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych - analiza karnoprawna / M. Derek // Palestra. - 2018, R. 63, nr 12, s. 7-12.

17. Nowe kwalifikacje rynkowe w sektorze nieruchomości / H. Szumińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 130-143.

18. Nowy  rok  z  wyższymi  świadczeniami  //  Dialog  w  Centrum  i  Regionach.  -  2018,  nr 11,  s. 18.

19. Ocena narażenia na hałas na stanowiskach pracy barmanów / A. Dudarewicz [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 6, s. 633-641.

20. Od kompetencji zawodowych do kwalifikacji rynkowych w sektorze budownictwa  /  I. Woźniak,  J. Kus  //  Edukacja  Ustawiczna  Dorosłych.  -  2018,  nr  3,  s.  111-122.

21. Polityka rynku pracy wobec procesów edukacyjnych i rozwoju zawodowego / E. Flaszyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 11-23.

22. Powiązanie informacji o zawodach z kwalifikacjami w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako pożądana komplementarność systemowa / K. Trawińska-Konador // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 101-110.

23. Prawo lekarza do informowania pracodawcy o przeciwwskazaniach do wykonywania określonego rodzaju pracy przez pracownika / J. Zajdel-Całkowska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 6, s. 613-620.

24. Psychospołeczne   warunki   pracy   a   depresja   i   zaburzenia   depresyjne   :   przegląd   badań   /   D.  Żołnierczyk-Zreda,  P.  Holas  //  Medycyna Pracy.  -  2018,  Vol.  69,  nr  5,  s.  573-581.

25. Radzenie  sobie  przez  humor  dla  relacji  między  stresem  w  pracy  a  satysfakcją  zawodową  /  A. Kruczek, M. A. Basińska // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 6, s. 621-631.

26. Równowaga w zbiorowych stosunkach pracy - wybrane uwagi / Ł. Kobroń-Gąsiorowska // Palestra. - 2018, R. 63, nr 12, s. 54-62.

27. Ryzyko  ekspozycji  zawodowej  na  patogeny  krwiopochodne  u  ratowników  medycznych  /  M. Gańczak, K. Topczewska // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 6, s. 685-694.

28. Tworzenie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy / K. Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 24-36.

29. Udział w szkoleniu związkowym a doraźna czynność związkowa / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2019, nr 4, s. 61.

30. Ustawienie    kręgosłupa    podczas    pracy    w    pozycji    siedzącej    a    dolegliwości    bólowe u  stomatologów  i  asystentek  medycznych  /  O.  Nowotny-Czupryna  [i  in.]  //  Medycyna  Pracy.  -  2018,  Vol.  69,  nr  5,  s.  509-522.

31.  Wydatki     i     kredyty     gospodarstw     domowych     /     M.    Banaś,    P.    Kujawa     //     Dialog    w    Centrum   i   Regionach.  -  2018,  nr  11,  s.  4-8.

32. Wzrost  stawki  minimalnej  nie  wpłynie  na  500+  /  A.  Berezowski  //  Tygodnik  Solidarność.  -  2019,  nr  3,  s.  32-33.

33. Zrewidowana  Europejska  Karta  Społeczna  wciąż  przed  ratyfikacją  /  M.  Szymański  //  Dialog  w  Centrum  i  Regionach.  -  2018,  nr  11,  s.  22-25.