Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Gender inequalities in job quality during the recession

Pilar Ficapal-Cusi [et al.] // Empl. Relat. - 2018, nr 1, s. 2-22, rys. tab. bibliogr.

Nierówności genderowe w odniesieniu do jakości zatrudnienia podczas recesji. =>  CZYTAJ

 

2. Who commits? Who engages?

John Sutherland // Empl. Relat. - 2018, nr 1, s. 23-42, tab. bibliogr.

Kto jest oddany firmie? Kto jest zaangażowany? => CZYTAJ

 

3. Labour reputation and financial performance: is there a causal relationship?

Maria Dolores Odriozola, Antonio Martin, Ladislao Luna // Empl. Relat. - 2018, nr 1, s. 43-57, rys. tab. bibliogr.

Reputacja miejsca pracy i efektywność finansowa: czy występuje tu związek przyczynowy? => CZYTAJ

 

4. How effective are disability sensitization workshops?

Mukta Kulkarni, K.V. Gopakumar, Shivani Patel // Empl. Relat. - 2018, nr 1, s. 58-74 bibliogr.

Jak skuteczne są warsztaty dotyczące uwrażliwienia na niepełnosprawność? => CZYTAJ

 

5. Analysis of the impact of referral-based recruitment on job attitudes and turnover in temporary agency workers

Luis Gonzalez, Lorenzo Rivares // Empl. Relat. - 2018, nr 1, s. 89-105, rys. tab. bibliogr.

Analiza wpływu rekrutacji na podstawie referencji na postawę w pracy i osiągane wyniki wśród pracowników agencji pracy tymczasowej. => CZYTAJ

 

6. Executive compensation: influence and reciprocity effects

Frans Maloa // Empl. Relat. - 2018, nr 1, s. 106-123, tab. bibliogr.

Wynagrodzenie kadry kierowniczej: efekty autorytetu i wzajemności. => CZYTAJ

 

7. Temporary agency workers stepping into a permanent position: social skills matter

Nathalie Galais, Klaus Moser // Empl. Relat. - 2018, nr 1, s. 124-138, tab. bibliogr.

Pracownicy agencji tymczasowych podejmujący stałe zatrudnienie: znaczenie umiejętności społecznych. => CZYTAJ

   

8. Target experiences of workplace bullying on online labour markets. Uncovering the nuances of resilience

Premilla D'Cruz, Ernesto Noronha // Empl. Relat. - 2018, nr 1, s. 139-154 bibliogr.

Doświadczenia ofiar mobbingu w miejscu pracy w warunkach zdalnego zatrudnienia. Odkrywanie niuansów odporności. => CZYTAJ

 

9. Relationship between gender-sensitive practices and family support and its impact on psychological well-being of women employees in call centers in India 

Monica Verma, Kanika T. Bhal, Prem Vrat // Empl. Relat. - 2018, nr 1, s. 155-172, rys. tab. bibliogr.

Związek między praktykami uwzgledniającymi kwestię płci oraz wsparciem ze strony rodziny i jego wpływ na psychologiczny dobrostan kobiet zatrudnionych w call-centres w Indiach. => CZYTAJ

 

10. An ill-informed choice: empirical evidence of the link between employers' part-time or temporary employment strategies and workplace performance in Canada 

Isik U. Zeytinoglu [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 19-20, s. 2713-2737, rys. tab. bibliogr.

Wybór oparty o nieprawidłowe informacje: empiryczny dowód na istnienie współzależności miedzy strategią zatrudniania w niepełnym wymiarze czasu lub na czas określony a wydajnością pracy w Kanadzie. => CZYTAJ

 

11. HRM and knowledge-transfer: a micro analysis in a Middle Eastern emerging market

Washika Haak-Saheem, Tamer K. Darwish, Amjad D. Al-Nasser // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 19-20, s. 2762-2791, rys. tab. bibliogr.

HRM a transfer wiedzy: mikroanaliza rynków wschodzących na Bliskim Wschodzie. => CZYTAJ

 

12.  Culture, Wasta and perceptions of performance appraisal in Saudi Arabia

Saleh Al. Harbi, Denise Thursfield, David Bright // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 19-20, s. 2792-2810, tab. bibliogr.

Kultura, Wasta i postrzeganie oceny wydajności w Arabii Saudyjskiej.  => CZYTAJ

 

13. Getting bang for your buck: the specificity of compensation and benefits information in job advertisements

Bart Verwaeren, Greet Van Hoye, Xavier Baeten // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 19-20, s. 2811-2830, rys. tab. bibliogr.

Dobrze zainwestowany pieniądz: specyfika informacji na temat wynagrodzenia i benefitów w ogłoszeniach o pracę. => CZYTAJ

 

14. How mass layoffs are related to lower job performance and OCB among surviving employees in Chile: an investigation of the essential role of psychological contract

Sergio Lopez Bohle [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 19-20, s. 2837-2860, rys. tab. bibliogr.

Jak masowe zwolnienia są skorelowane z niższą wydajnością w pracy i zachowaniami obywatelskimi w organizacji wśród pracowników, którzy nie stracili zatrudnienia - na przykładzie Chile: badanie istotnej roli kontraktu psychologicznego. => CZYTAJ

 

15.  Non-wage benefits, corporate ownership and firm performance in post-communist economies: evidence from Ukraine

Marco Michelotti [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 19-20, s. 2861-2892, rys. tab. bibliogr.

Korzyści pozapłacowe, korporacyjna własność i wydajność przedsiębiorstw w gospodarkach post-komunistycznych na przykładzie Ukrainy. => CZYTAJ

 

16.  Utilization of family-friendly policies in Hong Kong

Lina Vyas, Siu Yau Lee, Kee-Lee Chou // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 19-20, s. 2893 - 2915, tab. bibliogr.

Wykorzystanie rozwiązań przyjaznych rodzinie w Hong Kongu. => CZYTAJ

 

17.  The expatriate's family as a stakeholder of the firm: a responsibility viewpoint

Anna-Maija Lämsä [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 19-20, s. 2916-2935 bibliogr.

Rodziny ekspatriantów jako interesariusze przedsiębiorstwa: z punktu widzenia odpowiedzialności.=> CZYTAJ

 

18.  Effects of work-family and family-work conflicts on flexible work arrangements demand: a gender role perspective 

Hyondong Kim, Yaping Gong // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 19-20, s. 2936 - 2956, rys. tab., bibliogr.

Wpływ konfliktów praca-rodzina i rodzina-praca na zapotrzebowanie na elastyczną organizację pracy: z perspektywy gender. => CZYTAJ

 

19.  The impact of higher fixed pay and lower bonuses on productivity 

Maurice J. G. Bun, Leo C. E. Huberts // J. Labor Res. - 2018, nr 1, s. 1 - 21, rys., tab., bibliogr.

Wpływ wyższej stałej płacy i niższych premii na produktywność. => CZYTAJ

 

20.  Employer incentives for providing informal on-the-job training in the presence of on-the-job search

Seung-Gyu Sim, Tim Huegerich // J. Labor Res. - 2018, nr 1, s. 22-40, rys. tab. bibliogr.

Motywacja pracodawców dotycząca poza formalnego szkolenia w miejscu pracy przy współwystępowaniu zjawiska poszukiwania pracy. => CZYTAJ

 

21.  Sexual orientation, labour earnings, and household income in Canada 

Maryam Dilmaghani // J. Labor Res. - 2018, nr 1, s. 41-55, tab. bibliogr.

Orientacja seksualna, wynagrodzenie za pracę oraz dochód gospodarstw domowych w Kanadzie. => CZYTAJ

 

22.  Effect of health on retirement of older americans: a competing risks study

Subhasree Basu Roy // J. Labor Res. - 2018, nr 1, s. 56-98, rys. tab. bibliogr.

Wpływ stanu zdrowia na przejście na emeryturę Amerykanów w starszym wieku: studium konkurujących zagrożeń. => CZYTAJ

 

23.  Career pathways and integrated instruction: a National Program Review of I-BEST Implementation

Kenneth A. Couch, Matthew B. Ross, Jessica Vavrek // J. Labor Res. - 2018, nr 1, s. 99-125, tab. bibliogr.

Ścieżki kariery zawodowej i szkolenie zintegrowane: przegląd narodowego programu Zintegrowanej Edukacji Podstawowej oraz Doskonalenia Umiejętności. => CZYTAJ