Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Trust-based work time and innovation: evidence from firm-level data

O.N. Godart, H. Görg, A. Hanley // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 894-918, rys. tab. bibliogr.

Czas pracy oparty na zaufaniu i innowacje: wyniki badania przeprowadzonego z wykorzystaniem danych na poziomie przedsiębiorstwa. => CZYTAJ

 

2. Trade unions in segmented labor markets: evidence from the German metal and chemical sectors

L. Dorigatti // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 919-941 bibliogr.

Związki zawodowe w segmentacji rynku pracy: wyniki badania przeprowadzonego w niemieckim sektorze metalurgicznym i chemicznym. => CZYTAJ

 

3. Do firms demand temporary workers when they face workload fluctuation? Cross- country firm-level evidence

V. Drager, P. Marx // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 942-975, rys. tab. bibliogr.

Czy firmy potrzebują pracowników tymczasowych, gdy stoją w obliczu wahań obciążeniem pracy? Wyniki z badania przeprowadzonego w różnych krajach na poziomie przedsiębiorstw. => CZYTAJ

 

4. Pension structure and employee turnover: evidence from a large public pension system

D. Goldhaber, C. Grout, K.L. Holden // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 976-1007, rys. tab. bibliogr.

Struktura systemu emerytalnego a rotacja pracowników: badanie przeprowadzone w dużym publicznym systemie emerytalnym. => CZYTAJ

 

5. The effectiveness of demand-side government intervention to promote elderly employment: evidence from Japan

A. Kondo, H. Shigeoka // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 1008-1036, tab. bibliogr.

Skuteczność rządowych programów interwencyjnych wspierających popyt na pracę i promujących zatrudnienie osób starszych: przykład Japonii. => CZYTAJ

 

6. The effect of potential activations on the employment of military reservists: evidence from a field experiment

T.F. Figinski // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 4, s. 1037-1056, rys. tab. bibliogr.

Wpływ potencjalnej aktywacji na zatrudnienie rezerwistów wojskowych: wyniki doświadczenia przeprowadzonego w terenie. => CZYTAJ

 

7. The distribution of returns to education for people with disabilities

D.J. Henderson, A. Houtenville, L. Wang // J. Labor Res. - 2017, nr 3, s. 261-282, tab. bibliogr.

Rozkład zwrotów z edukacji w przypadku osób niepełnosprawnych. => CZYTAJ

 

8. How does occupational access for older workers differ by education?

M.S. Rutledge, S.A. Sass, J.D. Ramos-Mercado // J. Labor Res. - 2017, nr 3, s. 283-305, rys. tab. bibliogr.

Jak dostęp starszych pracowników do poszczególnych zawodów różni się w zależności od wykształcenia? => CZYTAJ

 

9. Promotions and earnings - gender or merit? Evidence from Longitudinal Personnel Data

J. Jokinen, J. Pehkonen // J. Labor Res. - 2017, nr 3, s. 306-334, rys. tab. bibliogr.

Awans i zarobki - płeć czy zalety? Wnioski z długookresowych danych na temat personelu. => CZYTAJ

 

10. Minimum wages in a segmented labor market: evidence from South Africa

M.J. Millea [et al.] // J. Labor Res. - 2017, nr 3, s. 335-359, tab. bibliogr.

Płaca minimalna w segmentacji rynków pracy: wyniki badania z Afryki Południowej. => CZYTAJ

 

11. Women’s tertiary education masks the gender gap in Turkey

H. Tekguc, D. Eryar, D. Cindoglu // J. Labor Res. - 2017, nr 3, s. 360-386, tab. rys. bibliogr.

Wyższe wykształcenie kobiet maskuje nierówności płci w Turcji. => CZYTAJ

 

12.  Robustness and flexibility of human resource management practices: the results of a repeated survey of Russian subsidiaries of multinational corporations 

I. Gurkov, E. Morgunov, Z. Saidov // Empl. Relat. - 2017, nr 5, s. 594-625, tab. bibliogr.

Wytrzymałość i elastyczność praktyk zarządzania zasobami ludzkimi: wyniki powtórzonego badania w rosyjskich filiach wielonarodowych korporacji. => CZYTAJ

 

13. The HRM-performance relationship revisited : inspirational motivation, participative decision making and happiness at work (HAW) 

A. Salas-Vallina, R. Fernandez // Empl. Relat. - 2017, nr 5, s. 626-642, rys. tab. bibliogr.

Ponowne omówienie związku pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a wydajnością: motywacja inspiracyjna, uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji a poczucie szczęścia w pracy. => CZYTAJ

 

14.  The meaning of work dimensions according to organizational status: does gender matter?

M. Sharabi // Empl. Relat. - 2017, nr 5, s.643-660, tab. bibliogr.

Znaczenie wymiarów pracy według pozycji w organizacji: czy płeć ma znaczenie? => CZYTAJ

 

15.  „How has the dark knight risen?” Chronicle of union revitalization from India

G. Balasubramanian, S. Sarkar // Empl. Relat. - 2017, nr 5, s. 660-683, tab. bibliogr.

„Jak powstał mroczny rycerz?” Kronika rewitalizacji związków zawodowych w Indiach. => CZYTAJ

 

16. Is emotinal intelligence the panacea for a better job performance? A study on low-skilled back office jobs

M.A. Sastre Castillo, I.D. Del Valle // Empl. Relat. - 2017, nr 5, s. 683-698, rys. bibliogr.

Czy inteligencja emocjonalna jest lekiem na lepszą wydajność w pracy. Badanie poświęcone stanowiskom w back office nie wymagającym wysokich kwalifikacji. => CZYTAJ

 

 17. Can e-learning improve job security? Evidence from 28 European countries 

J-F. Martinez-Cerda, J. Torrent-Sellens, I. Gonzalez-Gonzalez // Empl. Relat. - 2017, nr 5, s. 699-717, rys. tab. bibliogr.

Czy e-learning może polepszyć poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia? Wyniki badania przeprowadzonego w 28 państwach europejskich. => CZYTAJ

 

 18. Mediator analysis of job embeddedness: relationship between work-life balance practices and turnover intention

S.J. Thakur, J. Bhatnagar // Empl. Relat. - 2017, nr 5, s. 718-731, rys. tab. bibliogr.

Analiza mediacyjna zakorzenienia w pracy: związek pomiędzy praktykami wspierającymi równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym a zamiarem odejścia z pracy. => CZYTAJ

 

19. The impact of knowledge and motivation management on creativity: employees of innovative Spanish companies

L. Munoz-Pascual, J. Galende // Empl. Relat. - 2017, nr 5, s. 732-752, rys. tab. bibliogr.

Wpływ zarządzania wiedzą i motywacją na kreatywność: pracownicy innowacyjnych firm w Hiszpanii. => CZYTAJ

 

20. Firm-level diversity management competencies: development and initial validation of a measure

Jennifer Gytha Carstens, Francois Servaas De Kock // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 15-16, s. 2109-2135, rys. tab. bibliogr.

Kompetencje zarządzania różnorodnością na poziomie firmy: rozwój i wstępna walidacja pomiaru. => CZYTAJ

 

21. Lost in time and space: temporal and spatial challenges facing older workers in a global economy from a career capital perspective

Sue Tempest, Christine Coupland // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 15-16, s. 2159-2183, tab. bibliogr.

Zagubieni w czasie i przestrzeni: czasowe i przestrzenne wyzwania stojące przed starszymi pracownikami funkcjonującymi w globalnej gospodarce z perspektywy kapitału kariery zawodowej. => CZYTAJ

 

22. Poachers and gamekeepers: processes of class-based organisational closure and usurpation in Sri Lanka's emerging private sector

Weerahannadige Dulini Anuvinda Fernando, Laurie Cohen // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 15-16, s. 2184-2207, tab. bibliogr.

Kłusownicy i gajowi: procesy organizacyjnego wykluczenia klasowego i uzurpacji w rodzącym się prywatnym sektorze na Sri Lance. => CZYTAJ

 

23. Complementing psychological approaches to employee well-being with a socio-structural perspective on violence in the workplace: an alternative research agenda

Thomas Stephen Calvard, Katherine J.C. Sang // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 15-16, s. 2256-2274 bibliogr.

Uzupełnianie psychologicznego podejścia do dobrostanu pracownika poprzez społeczno-strukturalną perspektywę dotyczącą przemocy w miejscu pracy: alternatywna agenda badań. => CZYTAJ

 

24. Unpredictable working time, well-being and health in the police service

Dora Scholarios, Hannah Hesselgreaves, Raymond Pratt // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 15-16, s. 2275-2298, rys. tab. bibliogr.

Nienormowany czas pracy, dobrostan i stan zdrowia w służbach policyjnych. => CZYTAJ

 

25. HRM, climate and employee well-being: comparing an optimistic and critical perspective 

Monique Veld, Kerstin Alfes // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 15-16, s. 2299-2318, rys. tab. bibliogr.

HRM, klimat i dobrostan pracownika: porównanie optymistycznej i krytycznej perspektywy. => CZYTAJ

 

26. Performance management and well-being: a close look at the changing nature of the UK higher education workplace

Monica Franco-Santos, Noeleen Doherty // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 15-16, s. 2319-2350, rys. tab. bibliogr.

Zarządzanie wydajnością oraz dobrostan: bliskie spojrzenie na zmieniającą się naturę miejsca pracy w sektorze szkolnictwa wyższego w Zjednoczonym Królestwie. => CZYTAJ

 

27. The complexity of resources related to work-life balance and well-being - a survey among municipality employees in Sweden

Madelaine Tornquist Agosti, Asa Bringsen, Ingemar Andersson // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 15-16, s. 2351-2374, rys. tab. bibliogr.

Złożoność zasobów związanych z równowagą praca-życie a dobrostanem - badanie pracowników komunalnych w Szwecji. => CZYTAJ

 

28. Transferability of human capital and immigrant assimilation: an analysis for Germany

Leilanie Basilio, Thomas K. Bauer, Anica Kramer// Labour. - 2017, nr 3, s. 245-264, tab. bibliogr.

Przeniesienie kapitału ludzkiego i asymilacja imigrantów: analiza na przykładzie Niemiec. => CZYTAJ

 

29. Foreign languages and their impact on unemployment 

Alejandro Donado // Labour. - 2017, nr 3, s. 265-287, rys. tab. bibliogr.

Języki obce i ich wpływ na bezrobocie. => CZYTAJ

 

 30. The widening black-white wage gap among women

Jonathan D. Fisher, Christina A. Houseworth // Labour. - 2017, nr 3, s. 288-308, rys. tab. bibliogr.

Zwiększająca się różnica w wysokości zarobków pomiędzy czarnymi i białymi kobietami. => CZYTAJ

 

31. Do business cycles have long-term impact for particular cohorts? 

Torben M. Andersen [et al.] // Labour. - 2017, nr 3, s. 309-336, rys. tab. bibliogr.

Czy cykle koniunkturalne mają długoterminowy wpływ na poszczególne grupy pracowników? => CZYTAJ

 

32. Microfinance beyond self-employment: evidence for firms in Bulgaria

E.C. Erhardt // Labour Econ. - 2017, vol. 47, s. 75-95, tab. rys. bibliogr.

Mikrofinansowanie wykraczające poza samozatrudnienie: badanie przeprowadzone w przedsiębiorstwach w Bułgarii. => CZYTAJ

 

33. Working hours and productivity

M. Collewet, J. Sauermann // Labour Econ. - 2017, vol.47, s. 96-106, rys. tab. bibliogr.

Godziny pracy a wydajność. => CZYTAJ

 

34. Top earnings inequality and the gender pay gap: Canada, Sweden, and the United Kingdom

N.M. Fortin, B. Bell, M. Böhm // Labour Econ. - 2017, vol. 47, s. 107-123, rys. tab. bibliogr.

Nierówności w najwyższych zarobkach i różnica w wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć: Kanada, Szwecja, Wielka Brytania. => CZYTAJ

 

35. Children and the gender gap in management 

I. Hardoy, P. Schone, K.M. Ostbakken // Labour Econ. - 2017, vol.47, s. 124-137, rys. tab. bibliogr.

Posiadanie dzieci a nierówny odsetek kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. => CZYTAJ

 

36. Minimum wage effects on firm-provided and worker-initiated training 

H. Hara // Labour Econ. - 2017, vol. 47, s. 149-162, rys. tab. bibliogr.

Wpływ płacy minimalnej na szkolenia organizowane przez firmę i szkolenia inicjowane przez pracowników. => CZYTAJ

 

37. The effects of minimum wages on firm-financed apprenticeship training

M. Schumann // Labour Econ. - 2017, vol.47, s. 163-181, rys. tab. bibliogr.

Wpływ płacy minimalnej na praktykę zawodową finansowaną przez pracodawcę.  => CZYTAJ

 

38. The impact of participation in job creation schemes in turbulent times

A. Bergemann, L. Pohlan, A. Uhlendorff // Labour Econ. - 2017, vol.47, s. 182-201, rys. tab. bibliogr.

Wpływ uczestnictwa w programach tworzenia nowych miejsc pracy w niespokojnych czasach. => CZYTAJ

 

39. Making disability work? The effects of financial incentives on partially disabled workers

P. Koning, J.-M. van Sonsbeek // Labour Econ. - 2017, vol.47, s. 202-215, rys. tab. bibliogr.

Wpływ inicjatyw finansowych na częściowo niepełnosprawnych pracowników. => CZYTAJ

 

40. Pension incentives and early retirement

B. Engels, J. Geyer, P. Haan // Labour Econ. 2017, vol.47, s. 216-231, rys. tab. bibliogr.

Inicjatywy związane z emeryturą i wcześniejsza emerytura. => CZYTAJ

 

41. A floor to exploitation? Social economy organizations at the edge of a restructuring economy

M. Anne Visser // Work Employ. Society. - 2017, nr 5, s. 782-799, rys. tab. bibliogr.

Pole do wykorzystania? Organizacje ekonomii społecznej na krawędzi ekonomii restrukturyzacji. => CZYTAJ

 

42. ‘When the stomach is full we look for respect’: perceptions of ‘good work’ in the urban informal sectors of three developing countries

William Monteith, Lena Giesbert // Work Employ. Society. - 2017, nr 5, s. 816-833, tab. bibliogr.

„Kiedy brzuchy są pełne, liczy się szacunek”: postrzeganie „dobrej pracy” w nieformalnych sektorach gospodarki w mieście na przykładzie trzech państw rozwijających się. => CZYTAJ

 

43. Moral economy, intermediaries and intensfied competition in the labour market for function musicians

Charles Umney // Work Employ. Society. - 2017, nr 5, s.834-850, rys. tab. bibliogr.

Ekonomia moralna, pośrednicy i wzmożona konkurencja na rynku pracy muzyków rozrywkowych. => CZYTAJ

 

44. Where hukou status matters: analyzing the linkage between supervisor perceptions of HR practices and employee work engagement 

Xiaobei Li, Stephen Frenkel // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 17-18, s. 2375-2402, rys. tab. bibliogr.

Kiedy status hukou ma znaczenie: analiza związku między percepcją praktyk zarządzania zasobami ludzkimi ze strony kierownictwa a zaangażowaniem w pracę personelu.=> CZYTAJ

  

45. Job security as a threatened resource: reactions to job insecurity in culturally distinct regions 

Anna Sender, Alexandra Arnold, Bruno Staffelbach // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 17-18, s. 2403-2429, rys. tab. bibliogr.

Kwestia bezpieczeństwa pracy jako źródło zagrożenia: reakcje na niepewność zatrudnienia w kulturowo zróżnicowanych regionach. => CZYTAJ

 

46. Creating a healthy working environment with leadership: the concept of health-promoting leadership

Paul Jimenez, Bianca Winkler, Anita Dunkl // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 17-18, s. 2430-2448, rys. tab. bibliogr.

Tworzenie zdrowego środowiska pracy pod przywództwem: koncepcja przywództwa promującego zdrowie. => CZYTAJ

 

47. Sustainable employment: the importance of intrinsically valuable work and an age-supportive climate

Karen van Dam, Tinka van Vuuren, Sofie Kemps // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 17-18, s. 2449-2472, rys. tab. bibliogr.

Stabilne zatrudnienie: znaczenie wartościowej pracy i klimat wspierający starszych pracowników. => CZYTAJ

 

48. Antecedents and consequences of performance management enactment by front-line managers. Evidence from Belgium

Koen Dewettinck, Wim Vroonen // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 17-18, s. 2473-2502, rys. tab. bibliogr.

Antecedensy i efekty zarządzania wydajnością przez kierowników liniowych w Belgii. => CZYTAJ

 

49. Global trends and crises, comparative capitalism and HRM 

Adrian Wilkinson, Geoff Wood // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 17-18, s. 2503-2518 bibliogr.

Globalne trendy i kryzysy, kapitalizm porównawczy i zarządzanie zasobami ludzkimi. => CZYTAJ

 

50. Institutional legacies and HRM: similarities and differences in HRM practices in Portugal and Mozambique

Pauline Dibben [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 17-18, s. 2519-2537, tab. bibliogr.

Instytucjonalne dziedzictwo i zarządzanie zasobami ludzkimi: podobieństwa i różnice w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Portugalii i Mozambiku. => CZYTAJ

 

51. Institutions, complementarity, human resource management and performance in a South-East Asian Petrostate: the case of Brunei

Satwinder Singh [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 17-18, s. 2538-2569, tab. bibliogr.

Instytucje, komplementarność, zarządzanie zasobami ludzkimi i wydajność w południowo-wschodnim azjatyckim petrokraju: przypadek Brunei. => CZYTAJ

 

52. Establishments' use of temporary agency workers: the influence of institutions and establishments' employment strategies

Matthew M. C. Allen [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 17-18, s. 2570-2593, tab. bibliogr.

Korzystanie przez firmy z pracowników tymczasowych: wpływ instytucji i strategii zatrudnienia. => CZYTAJ

 

53. International human resource management in the Arab Gulf States - an institutional perspective

Washika Haak-Saheem, Marion Festing, Tamer K. Darwish // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 17-18, s. 2684-2712, rys. tab. bibliogr.

Zarządzanie międzynarodowymi zasobami ludzkimi w krajach Zatoki Perskiej. => CZYTAJ

 

54. Reducing the harmful effect of role ambiguity on turnover intentions: the roles of innovationpro pensity, goodwill trust, and procedural justice

Dirk De Clercq, Imanol Belausteguigoitia // Pers. Rev. - 2017, nr 6, s. 1046-1069, rys. tab. bibliogr.

Zmniejszenie krzywdzącego wpływu niejednoznacznej roli w miejscu pracy na chęć odejścia pracownika: znaczenie skłonności do innowacyjności, wiary w dobre chęci i sprawiedliwości proceduralnej. => CZYTAJ

 

55. The job embeddedness-turnover relationship: effects of organisation size and work group cohesion

Alan Coetzer, Chutarat Inma, Paul Poisat // Pers. Rev. - 2017, nr 6, s. 1070-1088.

Związek pomiędzy zakorzenieniem w pracy a rotacją pracowników: wpływ rozmiaru przedsiębiorstwa i spójności grupy roboczej. => CZYTAJ

 

56. Global HRM standards as boundary objects: a device to enhance legitimacy and status

Ylva Ulfsdotter Eriksson // Pers. Rev. - 2017, nr 6, s. 1089-1103, rys. bibliogr.

Globalne standardy zarządzania zasobami ludzkimi jako obiekty graniczne: narzędzie zwiększające zasadność i status. => CZYTAJ

 

57. The direct and interactive effects of job insecurity and job embeddedness on unethical pro-organizational behavior: an empirical examination

Sumit Kumar Gosh // Pers. Rev. - 2017, nr 6, s. 1182-1198, rys. tab. bibliogr.

Bezpośredni i interaktywny wpływ bezpieczeństwa zatrudnienia i zakorzenienia w pracy na nieetyczne zachowania pro-organizacyjne. => CZYTAJ