Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. The effect of labor relations laws on unionization rates within the labor force: evidence from the Canadian provinces

Scott Legree, Tammy Schirle, Mikal Skuterud // Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 605-639.

Wpływ prawa stosunków pracy na stopień uzwiązkowienia wśród siły roboczej: na przykładzie prowincji w Kanadzie. =>  CZYTAJ

 

2. The labor-market effects of occupational licensing laws in nursing

Marc T. Law, Mindy S. Marks // Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 640-661, tab. bibliogr.

Wpływ przepisów dotyczących licencji zawodowej w pielęgniarstwie na rynek pracy. => CZYTAJ

 

3. Output-based performance pay, performance-support bias, and the racial pay gap within a large retail stock brokerage

Janice Fanning Madden, Alexander Vekker // Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 662-687, tab. bibliogr.

Płaca zależna od wyników, stronniczość w związku pomiędzy wydajnością a wsparciem organizacji oraz różnica w wysokości zarobków ze względu na pochodzenie rasowe, na przykładzie dużego biura maklerskiego. => CZYTAJ

 

4. Why do earnings fall with job displacement?

William J. Carrington, Bruce Fallick // Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 688-722, tab. bibliogr.

Dlaczego wysokość zarobków spada wraz z utratą pracy? => CZYTAJ

 

5. The impact of private equity on employment: The consequences of fund country of origin - new evidence from France

Loris Guery [et al.] // Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 723-750, tab. bibliogr.

Wpływ funduszy typu private equity na zatrudnienie: konsekwencje kraju pochodzenia funduszy - nowe wyniki na przykładzie Francji. => CZYTAJ

 

6. Unemployment exits before and during crises

Amparo Nagore Garcia, Arthur van Soest // Labour. - 2017, nr 4, s. 337-368, rys. tab. bibliogr.

Wyjście z bezrobocia przed i podczas kryzysu gospodarczego. => CZYTAJ

 

7. The effects of unemployment insurance generosity on unemployment duration and labor market transitions

Elif S. Filiz // Labour. - 2017, nr 4, s. 369-393, rys. tab. bibliogr.

Wpływ hojności ubezpieczenia od bezrobocia na czas trwania okresu bez pracy oraz wejście na rynek pracy. => CZYTAJ

 

8. Marginal employment for welfare recipients: stepping stone or obstacle?

Torsten Lietzmann, Paul Schmelzer, Jurgen Wiemers // Labour. - 2017, nr 4, s. 394-414, tab. bibliogr.

Praca marginalna dla osób pobierających zasiłek: pomoc czy przeszkoda? => CZYTAJ

 

9. The effect of temporary agency workers on wage of permanent employees: evidence from linked employer-employee data

Patrizia Ordine, Giuseppe Rose, Gessica Vella // Labour. - 2017, nr 4, s. 415-432, rys. tab. bibliogr.

Wpływ pracowników agencji pracy tymczasowej na wysokość pensji stałych pracowników: wyniki badania w oparciu o dane par pracodawca-pracownik. => CZYTAJ

 

10. (Un)equal educational opportunities and the labor market: A theoretical analysis

Mauricio Benegas, Marcio Veras Correa // Labour. - 2017, nr 4,s. 433-456, rys. tab. bibliogr.

(Nie)równe szanse w edukacji a rynek pracy: analiza teoretyczna. => CZYTAJ

 

11.  Losing work, moving away? Regional mobility after job loss

Daniel Fackler, Lisa Rippe // Labour. - 2017, nr 4,s. 457-479, rys. tab. bibliogr.

Utrata pracy, przeprowadzka? Regionalna mobilność po utracie pracy. => CZYTAJ

 

12. Do minimum wages increase job satisfaction? Micro-data evidence from the new German minimum wage

Mario Bossler, Sandra Broszeit // Labour. - 2017, nr 4, s. 480-493, tab. bibliogr.

Czy płaca minimalna zwiększa poczucie zadowolenia z pracy? Wyniki badania nowej niemieckiej płacy minimalnej w oparciu o mikro-dane. => CZYTAJ

 

13. A multilevel analysis of unemployment in Egypt

Eleonora Bertoni, Giorgio Ricchiuti // Labour. - 2017, nr 4,s. 494-514., rys. tab. bibliogr.

Bezrobocie w Egipcie: analiza wielopoziomowa. => CZYTAJ

 

14. Performance pay, the gender gap, and specialization within marriage

John S. Heywood, Daniel Parent // J. Labor Res. - 2017, nr 4, s. 387-427, rys. tab. bibliogr.

Płaca uzależniona od wyników, różnica w wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć oraz specjalizacja w małżeństwie. => CZYTAJ

 

15. A note on selection and gender unemployment gaps

Alena Bicakova // J. Labor Res. - 2017, nr 4, s. 428-438, rys. bibliogr.

Uwagi na temat selekcji oraz nierówności bezrobocia ze względu na płeć. => CZYTAJ

 

16.  Cohort differences in joint retirement: evidence from the Health and Retirement Study

V. Bhatt // J. Labor Res. - 2017, nr 4, s. 475-495, rys. tab. bibliogr.

Różnice pomiędzy grupami wiekowymi w decyzji o wspólnej emeryturze: wyniki Badania Zdrowia i Emerytury. => CZYTAJ

 

17. HRM and workplace innovations: formulating research questions

Greg J.Bamber, Timothy Bartram, Pauline Stanton // Pers. Rev. - 2017, nr 7, s. 1216-1227 bibliogr.

Zarządzanie zasobami ludzkimi a innowacje w miejscu pracy: tworzenie pytań badawczych. => CZYTAJ

 

18. Employee share ownership and organisational performance: a tentative opening of the black box

Keith Whitfield [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 7, s. 1280-1296, tab. bibliogr.

Akcjonariat pracowniczy a efektywność organizacji: ostrożne otwarcie czarnej skrzynki. => CZYTAJ

 

19. High-performance work system and employee creativity: the roles of perceived organisational support and devolved management

Guiyao Tang [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 7, s. 1318-1334, rys. tab. bibliogr.

Systemy pracy wysokiej efektywności a kreatywność pracowników: rola postrzeganego wsparcia organizacji i zdecentralizowanego zarządzania. => CZYTAJ

 

20.  Strategic flexibility, innovative HR practices, and firm performance: a moderated mediation model

Lin Xiu [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 7, s. 1335-1357, rys. tab. bibliogr.

Elastyczność strategiczna, innowacyjne praktyki HR a wydajność przedsiębiorstwa: model moderowanej mediacji. => CZYTAJ

 

21. Innovation programs at the workplace for workers with an intellectual disability: two case studies in large Australian organisations

Hannah Meacham [et al.]// Pers. Rev. - 2017, nr 7, s. 1381-1396 bibliogr.

Programy innowacji w miejscu pracy przeznaczone dla pracowników z niepełnosprawnością intelektualną: dwa badania przeprowadzone w dużych organizacjach w Australii. => CZYTAJ

 

22. Are new organisations at the cutting edge of employment relations innovation?

David Peetz [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 7, s.1397-1413, tab. bibliogr.

Czy nowe organizacje znajdują się u progu wprowadzenia innowacyjności w zakresie stosunku pracy? => CZYTAJ

 

23. Independent professionals and the potential of HRM innovation

Tui McKeown, Robyn Cochrane // Pers. Rev. - 2017, nr 7, s. 1414-1423, rys. tab. bibliogr.

Niezależni wykonawcy a potencjał innowacyjności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. => CZYTAJ

 

24.  Opening the black box: the mediating roles of organisational systems and ambidexterity in the HRM-performance link in public sector organisations

Geoff Plimmer, Jane Bryson, Stephen T.T. Teo // Pers. Rev. - 2017, nr 7, s. 1434-1451, rys. tab. bibliogr.

Otwieranie czarnej puszki: systemy i oburęczność organizacji w roli mediatorów w związku pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a wydajnością w organizacjach sektora publicznego. => CZYTAJ

 

25.  A new approach to helping the hard-to-place unemployed: the promise of developing new knowledge in an interactive and collaborative process

Niklas A. Andersen, Dorte Caswell, Flemming Larsen // Eur. J. Soc. Secur. - 2017, nr 4, s. 335-352, rys. bibliogr.

Nowe podejście do pomocy osobom bezrobotnym, którym trudno znaleźć pracę: obietnica nabycia nowej wiedzy w procesie interaktywnym i zespołowym. => CZYTAJ

 

26. Pay reductions and work attitudes: the moderating effect of employee involvement practices

Wen Wang, Roger Seifert // Empl. Relat. - 2017, nr 7, s. 935-950, tab. rys. bibliogr.

Obniżenie wysokości zarobków a podejście do pracy: praktyki zaangażowania pracownika w roli moderatora. => CZYTAJ

 

27. Relationships between job embeddedness and employees’ life satisfaction

Emmanuel Twumasi Ampofo, Alan Coetzer, Paul Poisat // Empl. Relat. - 2017, nr 7, s. 951-966, tab. bibliogr.

Związek pomiędzy osadzeniem w pracy a poczuciem satysfakcji z życia pracowników.=> CZYTAJ

 

28. Extent of employee turnover in Nigerian SMEs: employees’-owner/managers’ standpoint

Tejumade Omowumi Siyanbola, Mark W. Gilman // Empl. Relat. - 2017, nr 7, s. 967-985, rys. tab. bibliogr.

Zakres rotacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach w Nigerii: punkt widzenia pracowników i właścicieli/managerów. => CZYTAJ

 

29. The contribution of working conditions and care recipient characteristics to work-related abuse and exploitation of migrant home care workers

Ohad Green, Liat Ayalon // Empl. Relat. - 2017, nr 7, s. 1001-1014, tab. bibliogr.

Warunki pracy i cechy osobowości osoby otrzymującej pomoc jako czynniki przyczyniające się do mobbingu i wykorzystywania pracy imigrantów zapewniających opiekę domową. => CZYTAJ

 

30.  Ethnically diverse workplaces in Irish hospitals: perspective of Irish and foreign-born professionals and their managers

Alicja Bobek, Camilla Devitt // Empl. Relat. - 2017, nr 7, s. 1015-1029, rys. bibliogr.

Etnicznie zróżnicowane miejsca pracy w szpitalach w Irlandii: perspektywa pracowników z Irlandii oraz z zagranicy i ich managerów. => CZYTAJ

 

31. German temporary agency workers’ SWB: the impact of POS provided by agencies

Susanne Imhof, Maike Andresen // Empl. Relat. - 2017, nr 7, s. 1030-1047, rys. tab. bibliogr.

Subiektywne dobre samopoczucie pracowników agencji pracy tymczasowej w Niemczech: wpływ postrzeganego wsparcia organizacji oferowanego przez agencje. => CZYTAJ

 

32.  Employers’ perception of women workers in Oman and the challenges they face

Rakesh Belwal, Shweta Belwal // Empl. Relat. - 2017, nr 7, s. 1048-1065, tab. bibliogr.

Postrzeganie przez pracodawców kobiet-pracowników i wyzwania, przed którymi stoją. => CZYTAJ

 

33.  Lay off employees or terminate consultant contracts? Responses to an external shock in three firms in the Norwegian petroleum industry

Anna Paula Fijalkowska, Karina Sofie Hjartaker, Torstei Nesheim // Empl. Relat. - 2017, nr 7, s. 1083-1099, rys. tab. bibliogr.

Zwolnić pracowników czy rozwiązać umowę konsultingową? Odpowiedzi na zewnętrzny szok w trzech firmach przemysłu naftowego w Norwegii. => CZYTAJ

 

34. Trust, job satisfaction, perceived organizational performance and turnover intention: a public-private sector comparison in the United Arab Emirates

Richid Zeffane, Shaker Jamal Bani Melhem // Empl. Relat. - 2017, nr 7, s. 1148-1167, rys. tab. bibliogr.

Zaufanie, poczucie zadowolenia z pracy, postrzegane wyniki organizacji a zamiar odejścia z pracy: porównanie sektora publicznego i prywatnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. => CZYTAJ