Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. The wage impact of the Marielitos: a reappraisal

George J. Borjas // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 5, s. 1077-1110, rys. tab. bibliogr.

Wpływ imigrantów z Kuby na wysokość zarobków: powtórna analiza. =>  CZYTAJ

 

2. The employment effects of state hiring credits

David Neumark, Diego Grijalva // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 5, s. 1111-1145, rys. tab. bibliogr.

Skutki dla zatrudnienia wynikające ze stanowych ulg z tytułu zatrudnienia. => CZYTAJ

 

3. Immigrant language fluency in the low-skilled labor market

Ana Damas de Matos // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 5, s. 1176-1195, rys. tab. bibliogr.

Biegła znajomość języka wśród imigrantów na rynku pracy niskowykwalifikowanych pracowników. => CZYTAJ

 

4. Partnership practices, labor relations climate, and employee attitudes: evidence from China

Meng Xi [et al.] // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 5, s. 1196-1218, rys. tab. bibliogr.

Praktyki partnerskie, klimat stosunków pracy a podejście pracowników na przykładzie Chin. => CZYTAJ

 

5. The role of education in technology use and adoption: evidence from the Canadian workplace and employee survey

W. Craig Riddell, Xueda Song // Ind. Labor Relat. Rev. - 2017, nr 5, s. 1219-1253, rys. tab. bibliogr.

Rola edukacji w wykorzystaniu i adaptowani technologii na przykładzie kanadyjskiej ankiety miejsc pracy i pracowników. => CZYTAJ

 

6. Resisting labour control and optimizing social ties: experiences of women construction workers in Delhi

Sakshi Khurana // Work Employ. Society. - 2017, nr 6, s. 921-936 bibliogr.

Sprzeciw wobec kontroli pracy i optymalizacja więzi społecznych: doświadczenia pracowniczek budowy w Delhi. => CZYTAJ

 

7. Linguistic barriers and bridges: constructing social capital in ethnically diverse low-skill workplaces

Frederik Thuesen // Work Employ. Society. - 2017, nr 6, s. 937-953 bibliogr.

Bariery i mosty lingwistyczne: tworzenie kapitału społecznego w etnicznie zróżnicowanych miejscach pracy wymagających niskich kwalifikacji. => CZYTAJ

   

8. Speaking up, leaving or keeping silent: racialized employees in the Swedish elderly care sector

Alireza Behtoui // Work Employ. Society. - 2017, nr 6, s. 954-971, tab. bibliogr.

Wyrażenie sprzeciwu, odejście lub milczenie: pracownicy, którzy doświadczyli rasizmu w sektorze opieki nad osobami starszymi w Szwecji. => CZYTAJ

 

9. Working retirees in Europe: individual and societal determinants

Ellen Dingemans, Kene Henkens, Hanna van Solinge // Work Employ. Society. - 2017, nr 6, s. 972-991, rys. tab. bibliogr.

Pracujący emeryci w Europie: indywidualne i społeczne czynniki określające. => CZYTAJ

 

10. Ownership and pay in Britain

Andrew Pendleton, Alex Bryson, Howard Gospel // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 688-715, tab. bibliogr.

Własność i płaca w Wielkiej Brytanii. =>  CZYTAJ

 

11. The impact of acquiring EU status on the earnings of East European migrants in the UK: evidence from a quasi-natural experiment

Martin Ruhs // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 716-750, tab. bibliogr.

Wpływ otrzymania statusu członka Unii Europejskiej na zarobki imigrantów z Europy Wschodniej w Wielkiej Brytanii: wyniki quasi-naturalnego eksperymentu. => CZYTAJ

 

12. The extent of rent sharing along the wage distribution

Alessia Matano, Paolo Naticchioni // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 751-777, tab. bibliogr.

Zakres podziału renty ekonomicznej wzdłuż rozkładu wynagrodzeń. => CZYTAJ

 

13. Who fared better? The fortunes of performance pay and fixed pay workers through recession

Lucy Stokes [et al.] // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 778-801, rys. tab. bibliogr.

Komu powodziło się lepiej? Majątki pracowników wynagradzanych za wyniki i mających stałą pensję w dobie kryzysu. => CZYTAJ

 

14. Collective bargaining and technological investment: the case of nurses’ unions and the transition from paper-based to electronic health records

A. S. Litwin // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 802-830, rys. tab. bibliogr.

Układy zbiorowe a inwestycje w technologię: przypadek związków zawodowych pielęgniarek oraz przejścia od papierowej do elektronicznej dokumentacji medycznej. => CZYTAJ

 

15. In unions we trust! Analysing confidence in unions across Europe

Lorenzo Frangi, Sebastian Koos, Sinisa Hadziabdic // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 831-858, rys. tab. bibliogr.

Ufamy związkom zawodowym! Analiza pewności pokładanej w związkach zawodowych w Europie. => CZYTAJ

 

16. Blocked and new frontiers for trade unions: Contesting ‘the meaning of work’ in the creative and caring sectors

Charles Umney, Genevieve Coderre-LaPalme // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 859-878, tab. bibliogr.

Zablokowane oraz nowe granice dla związków zawodowych: kwestionowanie „znaczenia pracy” w sektorze kreatywnym i sektorze opieki. => CZYTAJ

 

17. The role of collective bargaining in addressing flexibility and security

Valentina Paolucci //  Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 329-346, tab. bibliogr.

Rola układów zbiorowych w odniesieniu do elastyczności i bezpieczeństwa. => CZYTAJ

   

18. The impact of public services outsourcing on work and employment conditions in different national regimes

Anna Mori //  Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 347-364, tab. bibliogr.

Wpływ outsourcingu usług publicznych na warunki pracy i zatrudnienia w różnych systemach państwowych. => CZYTAJ

 

19. New trajectories of unionization in the Nordic Ghent countries: changing labour market and welfare institutions

Laust Hogedahl, Kristian Kongshoj //  Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 365-380, rys. tab. bibliogr.

Nowe kierunki uzwiązkowienia w państwach skandynawskich o systemie gandawskim: zmieniające się rynki pracy i instytucje opieki społecznej. => CZYTAJ

 

20. Political attitudes and trade union membership in the Nordic countries

Carsten Stroby Jensen //  Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 381-395, tab. bibliogr.

Poglądy polityczne a członkostwo w związkach zawodowych w krajach skandynawskich. => CZYTAJ

 

21. Workplace trade union engagement with European Works Councils and transnational agreements: the case of Volkswagen Europe

Michael Whittall //  Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 397-414, tab. bibliogr.

Zaangażowanie związków zawodowych w europejskie rady zakładowe na przykładzie Volkswagen Europe. => CZYTAJ

 

22. Explaining cross-national variation in workplace employee representation 

John Forth, Alex Bryson, Anitha George //  Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 4, s. 415-433, tab. bibliogr.

Wyjaśnienie różnic panujących pomiędzy państwami w reprezentacji pracowników w miejscach pracy. => CZYTAJ

 

23. Deserving social benefits? Political framing and media framing of ‘deservingness’ in two welfare reforms in Denmark

Anders Esmark, Sarah R. Schoop // J. Eur. Soc. Policy. - 2017, nr 5, s. 417-432, rys. tab. bibliogr.

Zasługujący na świadczenia socjalne? Polityczne i medialne rozumienie ‘zasługiwania’ w dwóch reformach systemu opieki społecznej w Danii. => CZYTAJ

 

24.Day-care availability, maternal employment and satisfaction of parents: evidence from cultural and policy variations in Germany

Pia Schober, Christian Schmitt // J. Eur. Soc. Policy. - 2017, nr 5, s. 433-446, tab. bibliogr.

Dostępność dziennej opieki, zatrudnienie matek a satysfakcja rodzicielska: na przykładzie różnic kulturowych i politycznych w Niemczech. => CZYTAJ

 

25. Why do people opt-out or not opt-out of automatic enrolment? A focus group study of automatic enrolment into a workplace pension in the United Kingdom

Rajiv Prabhakar // J. Eur. Soc. Policy. - 2017, nr 5, s. 447-457 bibliogr.

Dlaczego ludzie rezygnują lub nie rezygnują z automatycznej rejestracji? Badanie grupy fokusowej w zapisie automatycznym do emerytury zakładowej w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ