Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. The United Auto Workers’ Attempts to Unionize Volkswagen Chattanooga

Stephen J. Silvia // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 3, s. 600-624 bibliogr.

Próby związku zawodowego pracowników przemysłu motoryzacyjnego - UAW, aby utworzyć organizację związkową w zakładzie Volkswagen Chattanooga. => CZYTAJ

 

2. Do minimum wages lead to job losses? Evidence from OECD countries on low-skilled and youth employment

Simon Sturn // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 3, s. 647-675, rys. tab. bibliogr.

Czy płaca minimalna prowadzi do utraty zatrudnienia? Dane pochodzące z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na temat młodych oraz nisko wykwalifikowanych pracowników. => CZYTAJ

 

3. Do employers have more monopsony power in slack labor markets?

Boris Hirsch, Elke J. Jahn, Claus Schnabel // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 3, s. 676-704, rys. tab. bibliogr.

Czy pracodawcy mają większą siłę monopsonową na rynkach pracy charakteryzujących się zastojem? => CZYTAJ

 

4. An analysis of the labor market for Uber’s driver-partners in the United States 

Jonathan V. Hall, Alan B. Krueger // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 3, s. 705-732, rys. tab. bibliogr.

Analiza rynku pracy kierowców Ubera w Stanach Zjednoczonych. => CZYTAJ

 

5. Firms’ adjustments to employment protection legislation: evidence from South Korea

Jisun Baek, Wooram Park // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 3, s. 733-759, rys. tab. bibliogr.

Dostosowanie się firm do przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia: dane z Korei Południowej. => CZYTAJ

 

6. Asymmetric labour market reforms: effects on wage growth and conversion probability of fixed-term contracts

Marta Silva, Luis Filipe Martins, Helena Lopes // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 3, s. 761-788, rys. tab. bibliogr.

Reformy asymetrycznego rynku pracy: wpływ na wzrost wynagrodzenia i możliwości zmiany umów na czas określony. => CZYTAJ

 

7. Unemployment insurance and the labor market

Josef Zweimüller // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 1-14, rys. bibliogr.

Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i rynek pracy. => CZYTAJ

 

8. Labour market effects of activating sick-listed workers

Kai Rehwald, Michael Rosholm, Benedicte Rouland // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 15-32, rys. tab. bibliogr.

Wpływ rynku pracy na aktywizację pracowników przebywających na zwolnieniu. => CZYTAJ

 

9. Targeted wage subsidies and firm performance

Stefano Lombardi, Oskar Nordström Skans, Johan Vikström // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 33-45, rys. tab. bibliogr.

Dotacje celowe do wynagrodzeń a efektywność przedsiębiorstw. => CZYTAJ

 

10. The short-run employment effects of the German minimum wage reform

Marco Caliendo [et al.] // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 46-62, rys. tab. bibliogr.

Krótkoterminowy wpływ na zatrudnienie niemieckiej reformy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia. => CZYTAJ

 

11. Biased by success and failure: How unemployment shapes locus of control

Malte Preuss, Juliane Hennecke // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 63-74, rys. tab. bibliogr.

Uzależnione od sukcesu i porażki: jak bezrobocie kształtuje poczucie umiejscowienia kontroli. => CZYTAJ

 

12. Bad start, bad match? The early career effects of graduating in a recession for vocational and academic graduates

Wiljan van den Berge // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 75-96, rys. tab. bibliogr.

Zły początek, złe dopasowanie? Wpływ ukończenia studiów w okresie recesji na początkowy rozwój kariery zawodowej absolwentów studiów akademickich i nauk stosowanych. => CZYTAJ

 

13. Flexibility of new hires' earnings in Ireland

Reamonn Lydon, Motija Lozej // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 112-127, rys. tab. bibliogr.

Elastyczność płac nowo zatrudnionych pracowników w Irlandii. => CZYTAJ

 

14. Culture, financial constraints, and retirement decision

Lionel Cottier // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 128-145, rys. tab. bibliogr.

Kultura, ograniczenia finansowe i decyzja o przejściu na emeryturę. => CZYTAJ

 

15. The effect of pension reforms on old-age income inequality

Stefan Etgeton // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 146-161, rys. tab. bibliogr.

Wpływ reformy emerytalnej na nierówności w dochodach osób starszych. => CZYTAJ

 

16. Do working hours affect health? Evidence from statutory workweek regulations in Germany

Kamila Cygan-Rehm, Christoph Wunder // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 162-171, tab. bibliogr.

Czy godziny pracy maja wpływ na zdrowie? Na podstawie ustawowych uregulowań dotyczących tygodniowego wymiaru pracy w Niemczech. => CZYTAJ

 

17. Bar opening hours, alcohol consumption and workplace accidents

Nicolau Martin Bassols, Judit Vall Castello // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 172-181, rys. tab. bibliogr.

Godziny otwarcia baru, spożycie alkoholu i wypadki w miejscu pracy. => CZYTAJ

 

18. Paid parental leave and families' living arrangements

Kamila Cygan-Rehm, Daniel Kuehnle, Regina T. Riphahn // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 182-197, rys. tab. bibliogr.

Płatny urlop rodzicielski i organizacja życia rodzinnego. => CZYTAJ

 

19. The gender wage gap across the wage distribution in Japan: Within- and between-establishment effects

Hiromi Hara // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 213-229, rys. tab. bibliogr.

Międzypłciowa luka płacowa a rozkład wynagrodzeń w Japonii: na przykładzie różnic w jednym przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami. => CZYTAJ

 

20. University selectivity and the relative returns to higher education: Evidence from the UK

Ian Walker, Yu Zhu // Labour Econ. - 2018, vol. 53, s. 230-249, rys. tab. bibliogr.

Selektywność uniwersytecka i relatywne powroty do wyższego wyksztalcenia: na przykładzie z Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

21. New technologies and the transformation of work and skills: a study of computerisation and automation of Australian container terminals

Victor Oyaro Gekara, Vi-Xuan Thanh Nguyen // New Technol. Work Employ. - 2018, nr 3, s. 219-233 bibliogr.

Nowe technologie a przekształcenie pracy i umiejętności: badanie komputeryzacji i automatyzacji terminalu kontenerowego w Australii. => CZYTAJ

 

22. Abandoned spaces and technology displacement by labour: the case of hand car washes

Ian Clark // New Technol. Work Employ. - 2018, nr 3, s. 234-249, fot. bibliogr.

Opuszczone miejsca a odejście od technologii na korzyść pracy wykonywanej przez ludzi: przypadek ręcznych myjni samochodowych. => CZYTAJ

 

23. Collective action and provider classification in the sharing economy

Gemma Newlands, Christoph Lutz, Christian Fieseler // New Technol. Work Employ. - 2018, nr 3, s. 250-267, rys. tab. bibliogr.

Działanie zbiorowe a klasyfikacja dostawcy w ekonomii współdzielenia. => CZYTAJ

 

24. The "silent assassin" in your organization? Can job insecurity climate erode the beneficial effect of a high-quality leader-member exchange?

Irina Nikolova [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 6, s. 1174-1193, rys. tab. bibliogr.

"Cichy zabójca" w twojej organizacji? Czy klimat niepewności zatrudnienia może osłabić pozytywny efekt relacji o wysokiej jakości między liderami i członkami grup? => CZYTAJ

 

25. Work-life balance psychological contract perceptions for older workers

Johannes Marcelus Kraak, Marcello Russo, Alfredo Jimenez // Pers. Rev. - 2018, nr 6, s. 1194-1210, rys. tab. bibliogr.

Percepcja psychologicznego kontraktu równowagi miedzy życiem zawodowym i prywatnym w przypadku starszych pracowników. => CZYTAJ

 

26. Understanding the link between socially responsible human resource management and competitive performance in SMEs 

Maria Paula Lechuga Sancho [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 6, s. 1211-1243, rys. tab. bibliogr.

Zrozumienie powiązań pomiędzy społecznie odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami ludzkimi a konkurencyjnością w małych i średnich przedsiębiorstwach. => CZYTAJ

 

27. Employees or Consumers? The role of competing identities in individuals' evaluations of corporate reputation

Petya Puncheva-Michelotti [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 6, s. 1261-1284, rys. tab. bibliogr.

Pracownicy czy Konsumenci? Rola konkurujących tożsamości w indywidualnych ocenach reputacji korporacyjnej. => CZYTAJ

 

28. The relationship between Islamic work ethic and workplace outcome: a partial least squares approach

Jihad Mohammad [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 7, s. 1286-1308, rys. tab. bibliogr.

Związek między muzułmańską etyką pracy a efektywnością przedsiębiorstwa: metoda częściowych najmniejszych kwadrantów. => CZYTAJ

 

29. The impact of dissonance in schema based leadership perceptions on employee engagement: evidence from Australia

Sugumar Mariappanadar // Pers. Rev. - 2018, nr 7, s. 1309-1329, rys. tab. bibliogr.

Wpływ dysonansu w postrzeganiu przywództwa opartego na schemacie na zaangażowanie pracowników: na podstawie doświadczeń z Australii. => CZYTAJ

 

30. A mediation model of leaders' favoritism 

Man-Ling Chang, Cheng-Feng Cheng // Pers. Rev. - 2018, nr 7, s. 1330-1344, rys. tab. bibliogr.

Model mediacyjny faworyzowania przez liderów. => CZYTAJ

 

31. Extending the understanding of bridge employment: a critical analysis

Bishakha Mazumdar, Amy M. Warren, Kathryne E. Dupre // Pers. Rev. - 2018, nr 7, s. 1345-1361, rys. bibliogr.

Dogłębniejsze zrozumienie zjawiska powrotu do pracy emerytów: analiza krytyczna. => CZYTAJ

 

32. The EU social pillar: An answer to the challenge of the social protection of platform workers?

Paul Schoukens, Alberto Barrio, Saskia Montebovi // Eur. J. Soc. Secur. - 2018, nr 3, s. 219-241 bibliogr.

Socjalny filar Unii Europejskiej: Odpowiedź na wyzwania związane z ochroną socjalną pracowników platform internetowych. => CZYTAJ

 

33. ‘Employment suitable for capabilities’: The medical-legal principle in Italian invalidity social security benefits in the current historical work context in Europe

Michele Sammicheli, Marcella Scaglione// Eur. J. Soc. Secur. - 2018, nr 3, s. 242-252 bibliogr.

“Zatrudnienie pasujące do umiejętności”: medyczno-prawna zasada obowiązująca w świadczeniu z tytułu inwalidztwa w obecnym kontekście historycznym pracy w Europie. => CZYTAJ

 

34. Minimum income protection and EU coordination

Jinxian Wang, Olaf van Vliet, Kees Goudswaard // Eur. J. Soc. Secur. - 2018, nr 3, s. 253-271, tab. bibliogr.

Ochrona płacy minimalnej a koordynacja ze strony Unii Europejskiej. => CZYTAJ