27 lutego - 5 marca 2017

1. Adaptacja akustyczna pomieszczeń biurowych z zastosowaniem dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych / W. Mikulski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 2, s. 20-24.

2. Choroby zawodowe i związane z pracą : najważniejsze są badania wstępne // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 2, s. 28-29.

Omów. posiedzenia Rady Ochrony Pracy dotyczącego chorób zawodowych i związanych z pracą, 7 luty 2017 r.

3. Czynniki wpływające na efektywność zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych / M. Widerszal-Bazyl, E. Wołodźko // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 2, s. 16-19.

4. Debata "Czy możemy mieć wyższe emerytury? - reforma systemu czy tylko obniżenie wieku emerytalnego?" : Warszawa, 22.09.2016 // Biuletyn / CPS Dialog. - 2016, nr 5, s. 15-18.

5. Debata "Polski dialog społeczny - zmiana - praktyka - prognoza" : Warszawa, 12.10.2016 // Biuletyn / CPS Dialog. - 2016, nr 5, s. 19-26.

6. Debata "Wynagrodzenie minimalne - skok jakościowy czy znak niepewności?" : Warszawa, 28.06.2016 // Biuletyn / CPS Dialog. - 2016, nr 5, s. 9-14.

7. Diabetyk w pracy - realne zagrożenia i mity związane z pracą osób chorych na cukrzycę / E. Łastowiecka-Moras, J. Bugajska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 2, s. 12-15.

8. Dialog regionalny / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 8, s. 28-31.

Omów. seminarium pt.: "Rada dialogu społecznego w Polsce i wybranych państwach europejskich - wzmocnienie struktur dialogu społecznego na poziomie narodowym i europejskim. Dialog społeczny dziś i jutro", Warszawa 2-4 luty 2017 r.

9. Dla kogo renta rodzinna / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 49 : 28. 02, s. 21.

10. Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w latach 2014-2016 / D. Koradecka, J. Skowroń // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 4, s. 5-39.

11. Edukacja zdalna w zakresie bhp w technologiach mobilnych / A. Sychowicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 2, s. 6-7.

12. Emerytalne rewolucje 2017 / B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 41 : 28.02, wkł. s. I-VIII.

Zmiany w systemie emerytalno-rentowym w 2017 r.

13. Indeks artykułów problemowych opublikowanych w kwartalniku "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy" w latach 2000-2016 // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 4,
s. 181-184.

14. Kodeks pracy 2017 z komentarzem : stan prawny na 23 stycznia 2017 r. / A. P. Kuźniar // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 4, Dodatek, s. 2-211.

Stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, przedawnienie roszczeń.

15. Konferencja "Elastyczne formy zatrudnienia we Włoszech i w Polsce : szanse i zagrożenia" : Warszawa, 14.11.2016 // Biuletyn / CPS Dialog. - 2016, nr 5, s. 27-32.

16. Konferencja "Rynek pracy dla młodych - młodzi dla rynku pracy" : Warszawa, 29.11.2016 // Biuletyn / CPS Dialog. - 2016, nr 5, s. 33-39

17. Narażenie na pole elekromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii lub magnetosymulacji : metoda pomiaru pola elekromagnetycznego in situ - wymagania szczegółowe / Jolanta Karpowicz [i in.] // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 4, s. 151-180.

18. Narażenie na pole elekromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce : metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ - wymagania szczegółowe / M. Szuba [i in.] // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 4,
s. 91-150.

19. 84. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników dla zdrowia w Środowisku Pracy / D. Koradecka // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 2, s. 25-27.

Propozycje wartości dopuszczalnych stężeń w odniesieniu do substancji chemicznych: pyły drewna, pyły mąki oraz ogniotrwałe włókna ceramiczne.

20. Przegląd miar skutków narażenia na zmienne w czasie pole elektromagnetyczne i właściwości metrologicznych mierników, istotnych podczas oceny narażenia w środowisku pracy / P. Bieńkowski, J. Karpowicz, J. Kieliszek // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 4, s. 41-74.

21. Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 4, s. 3-81.

22. Reprezentowanie organizacji wobec pracodawcy a ochrona / Ewa Rakiel-Podgórska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 8, s. 59.

Uprawnienia związku zawodowego do objęcia ochroną osoby nie będące członkami zarządu, reprezentujące organizację wobec pracodawcy.

23. Smog a ochrony dróg oddechowych // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 2, s. 11.

24. Spór o przyczyny dyskryminacji : czy każdy powód jest dobry, by pozwać pracodawcę / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 39 : 24-26.02, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 8, s. C11-C19.

25. Urzędowe interpretacje vs zatrudnianie niepełnosprawnych / M. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 43 : 2.03, wkł.
s. D1-D7.

Opinie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dotyczące interpretacji przepisów prawnych dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych.

26. Uwarunkowania wykorzystania numerycznych modeli pracowników do oceny zagrożeń bezpośrednich wynikających z narażenia na pole elektromagnetyczne / P. Zradziński // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 4, s. 75-89.

27. Webowa wersja oprogramowania STER wspomagającego zarządzanie bhp w przedsiębiorstwach / A. Biernacki // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 2, s. 8-10.

28. Zmiany w Kodeksie pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 9, s. 61.

Nowelizacje objęły: przepisy urlopowe związane z odbywaniem służby wojskowej, odpowiedzialność materialną pracownika, przepisy dotyczące zasad wydawania świadectw pracy; zmiany dotyczące terminu na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.