Portal Nauka Polska opracowywany i udostępniany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji ułatwia szybki dostęp do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Baza zawiera gromadzone od 1984 r., najpierw przez Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, a później przez jego następcę Ośrodek Przetwarzania Informacji, opisy różnego rodzaju prac naukowych, badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, ekspertyz wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz szkołach wyższych.