1. Aspekty prawne działalności bibliotek / Rafał Golat. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016. - 199 s. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 93).

   54016

2. Austerity and the labor movement / Michael Schiavone. - Albany : State University of New York Press, 2016. - IX, 233 s.

    53961

3. Bibliografia  Ekonomicznych  i  Społecznych  Zagadnień  Pracy : piśmiennictwo  polskie za 2014  r. Cz. 1-2. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2016. - XLVII, 748 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

    10474 Czyt.
    10475 Inf.
    10476

4. Child labour in global society / Paul Close. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2016. - XI, 246 s. - (Sociological Studies of Children and Youth ; Vol. 17).

    53965

5. The concept of sustainability and its application to labor market policy : a discussion of political feasability, implementation and measurability / Claudia Lubk. - Wiesbaden : Springer Gabler, 2017. - 239 s. - (Research).

    53959

6. Dochodzenie   roszczeń   związanych   z   mobbingiem,   dyskryminacją   i   molestowaniem   / Grzegorz Jędrejek. - Stan prawny na 9 listopada 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 414 s. - (Zagadnienia Prawne).

    54017

7. Ekonomia  polityki  społecznej   /   Nicholas  Barr  ;  tł.  Krzysztof  Czarnecki,  Paweł  Łuczak, Maciej Żukowski. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016. - XII, 581 s.

    54001

8. Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / red. nauk. Grzegorz    Borkowski    ;    Krzysztof    Kukuryk,   Sławomir    Pilipiec.    -    Wyd.    2,    stan    prawny na 1 grudnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 462 s. - (Aplikacje Prawnicze).

    54002

9. Framing   work   :   unitary,   prularist   and   critical   perspectives   in   twenty-first   century   / Edmund Heery. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - XI, 318 s.

    53966

10. Gestion  des  ressources  humaines  /  Jean-Marie  Peretti.  -  21e  éd.  -  Paris  :  Vuibert,  2016. - 285, [1] s.

      53967

11. Inkluzja - marginalizacja - wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością : wyzwania współczesności / red. nauk. Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta, Sławomir Przybyliński. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. - 186 s.

      54003

12. Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin / Tomasz Bieliński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 211, [1] s.
54004

13. Labour force mobility in the Australian resources industry : socio-economic and regional impacts / ed. Fiona M. Haslam McKenzie. - Singapore : Springer, 2016. - 194 s.

      53960

14. Lista płac w praktyce : odpowiedzi na najtrudniejsze pytania / pod red. Mariusza Pigulskiego - Wyd. 4, stan prawny: listopad 2016 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XX, 422 s. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

      54005

15. Lokalny rynek pracy w kontekście umiejętności niezbędnych dla niskoemisyjnych miejsc pracy - na przykładzie woj. pomorskiego : (przekład z języka angielskiego) / Ministerstwo Rozwoju. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. - Warszawa, 2015. - 76 s.

      54031

16. Making  a  living,  making  a  difference:  gender  and  work  in  early  modern  European  society / ed. by Maria Ågren. - New York : Oxford University Press, 2017. - XI, 258 s.

      53962

17. Minimalna  stawka  godzinowa  dla  umowy  zlecenia   /   Paula  Dąbrowska  [i  in.].  -  Stan  prawny na 1 stycznia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 171 s. - (Poradniki Kadrowe).

      54018

18. Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo / Waldemar Klinkosz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Psychologii. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - 306 s.

      54006

19. Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji 2016 : analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na  poziomie  regionalnym  i  lokalnym   /   red.  nauk.  Adam  Ustrzycki  ;  Wojewódzki  Urząd  Pracy w Białymstoku. - Białystok : WUP, 2016. - 321 s.

      54000

20. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. - 8. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 500 s. - (Seria Akademicka).

      54019

21. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne : porównanie systemów ochrony / Zuzanna Kulińska-Kępa. - Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 502 s. - (Monografie).

      54029

22. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności / Magdalena Sitek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - LVI, 316 s. - (Monografie Prawnicze).

      54007

23. Przedsiębiorczość    i    zarządzanie    w    małej    i    średniej    firmie    :    teoria    i    praktyka    / pod red. Renaty Lisowskiej, Jarosława Ropęgi. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 683, [1] s. - (Akademia Zarządzania i Finansów).

      54009

24. Przedsiębiorczość    kobiet    :    wybrane    aspekty    ekonomiczne    i    psychokulturowe    / Paulina  Siemieniak,  Teresa  Łuczka.  -  Poznań  :  Wydawnictwo  Politechniki  Poznańskiej,  2016.  - 141 s.

     54008

25. Rationalizing migration decisions : labour migrants in East and South-East Asia / AKM Ahsan Ullah. - London : Routledge, 2016. - XIX, 255 s.

      53963

26. Realizacja planu działania Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych   w   społeczeństwie  :  podnoszenie   jakości   życia   osób   niepełnosprawnych w Europie w latach 2006-2015 : zalecenie CM/Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich  :  skrócone  sprawozdanie  oceniające  /  Rada  Europy,  Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa, [2017]. - 80 s.

      54025
      54026

27. Rodziny zastępcze w lokalnym systemie pomocy społecznej / Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej,  Anna   Róg.   -   Tarnobrzeg   :   Wydawnictwo   Państwowej   Wyższej   Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2015. - 195 s.

      54020

28. Równość płci w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. - Stan prawny na 18 grudnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 766 s. - (Monografie).

      54028

29. Schorzenia  przewlekłe  a  rynek  pracy   :   badanie  możliwości  i  propozycje  działań  mających na  celu  utrzymanie  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  ruchowo  /  [red. nauk. Robert Gasik, Filip Raciborski]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2016. - 39 s.

      54027

30. Sprawozdanie    roczne    z    realizacji    Krajowego    Planu    Działań    na    rzecz    Zatrudnienia na lata  2015-2017  za rok 2015  /  Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej.  Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 75 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

      54023
      54024

31. System awansu zawodowego nauczycieli : ocena kluczowego elementu reformy edukacji / Magdalena Szumiec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. - 358 s.

      54010

32. Sytuacja  na  rynku  pracy  w  województwie  podlaskim  w  2015  roku  /  Wojewódzki  Urząd  Pracy w Białymstoku. Wydział Badań i Analiz. - Białystok : WUP, 2016. - 333 s.
      53999

33. Świt    robotów    :    czy    sztuczna    inteligencja    pozbawi    nas    pracy?    /    Martin    Ford   ; tł.  Katarzyna  Łuniewska.   -   Warszawa   :   Cdp.pl,  2016.  -  350,  [1]  s.

      54011

34. Ubezpieczenie w polityce społecznej : teksty i komentarze / Tadeusz Szumlicz. - Warszawa : Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, 2015. - 559 s.

      54032

35. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej : (tekst ujednolicony) / Ministerstwo Rodziny,   Pracy  i  Polityki  Społecznej.  Departament  Pomocy  i  Integracji  Społecznej.  -  Stan prawny na 15.10.2016. - Warszawa : MRPiPS, [2016]. - 110 s.

      54021
      54022

36. Współczesne przestrzenie pracy / red. Katarzyna Rychlicka-Maraszek ; Aneta Ostaszewska [i in.] - Warszawa : Difin, 2016. - 137 s. - (Engram).

      54012

37. Young people and work / ed. by Robin Price [at al.]. - London : Routledge. 2016. - XVIII, 291 s.

      53964

38. Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych : uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne / Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek. - Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016. - 192 s.

      54030

39. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 4 zaktual. i rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 658 s. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)).

      53958

40. Zarządzanie    zasobami    ludzkimi    w    sytuacjach    kryzysowych    /    Zbigniew    Ciekanowski, Julia Nowicka, Henryk Wyrębek. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 282 s.

      54013

41. Zatrudnianie pracowników / Ewa Tomaszewska. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 332 s.

      54014

42. Zawód czy kompetencje? : wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery / red. nauk. Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 198 s.

      54015