1. Aspekty prawne działalności bibliotek / Rafał Golat. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016. - 199 s. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 93).

   54016

2. Austerity and the labor movement / Michael Schiavone. - Albany : State University of New York Press, 2016. - IX, 233 s.

    53961

3. Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy : piśmiennictwo polskie za 2014 r. Cz. 1-2. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2016. - XLVII, 748 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

    10474 Czyt.
    10475 Inf.
    10476

4. Child labour in global society / Paul Close. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2016. - XI, 246 s. - (Sociological Studies of Children and Youth ; Vol. 17).

    53965

5. The concept of sustainability and its application to labor market policy : a discussion of political feasability, implementation and measurability / Claudia Lubk. - Wiesbaden : Springer Gabler, 2017. - 239 s. - (Research).

    53959

6. Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem / Grzegorz Jędrejek. - Stan prawny na 9 listopada 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 414 s. - (Zagadnienia Prawne).

    54017

7. Ekonomia polityki społecznej / Nicholas Barr ; tł. Krzysztof Czarnecki, Paweł Łuczak, Maciej Żukowski. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016. - XII, 581 s.

    54001

8. Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / red. nauk. Grzegorz Borkowski ; Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec. - Wyd. 2, stan prawny na 1 grudnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 462 s. - (Aplikacje Prawnicze).

    54002

9. Framing work : unitary, prularist and critical perspectives in twenty-first century / Edmund Heery. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - XI, 318 s.

    53966

10. Gestion des ressources humaines / Jean-Marie Peretti. - 21e éd. - Paris : Vuibert, 2016. - 285, [1] s.

      53967

11. Inkluzja - marginalizacja - wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością : wyzwania współczesności / red. nauk. Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta, Sławomir Przybyliński. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. - 186 s.

      54003

12. Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin / Tomasz Bieliński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 211, [1] s.
54004

13. Labour force mobility in the Australian resources industry : socio-economic and regional impacts / ed. Fiona M. Haslam McKenzie. - Singapore : Springer, 2016. - 194 s.

      53960

14. Lista płac w praktyce : odpowiedzi na najtrudniejsze pytania / pod red. Mariusza Pigulskiego - Wyd. 4, stan prawny: listopad 2016 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XX, 422 s. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

      54005

15. Lokalny rynek pracy w kontekście umiejętności niezbędnych dla niskoemisyjnych miejsc pracy - na przykładzie woj. pomorskiego : (przekład z języka angielskiego) / Ministerstwo Rozwoju. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. - Warszawa, 2015. - 76 s.

      54031

16. Making a living, making a difference: gender and work in early modern European society / ed. by Maria Ågren. - New York : Oxford University Press, 2017. - XI, 258 s.

      53962

17. Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia / Paula Dąbrowska [i in.]. - Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 171 s. - (Poradniki Kadrowe).

      54018

18. Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo / Waldemar Klinkosz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Psychologii. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - 306 s.

      54006

19. Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji 2016 : analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym / red. nauk. Adam Ustrzycki ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. - Białystok : WUP, 2016. - 321 s.

      54000

20. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. - 8. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 500 s. - (Seria Akademicka).

      54019

21. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne : porównanie systemów ochrony / Zuzanna Kulińska-Kępa. - Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 502 s. - (Monografie).

      54029

22. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności / Magdalena Sitek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - LVI, 316 s. - (Monografie Prawnicze).

      54007

23. Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie : teoria i praktyka / pod red. Renaty Lisowskiej, Jarosława Ropęgi. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 683, [1] s. - (Akademia Zarządzania i Finansów).

      54009

24. Przedsiębiorczość kobiet : wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe / Paulina Siemieniak, Teresa Łuczka. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016. - 141 s.

     54008

25. Rationalizing migration decisions : labour migrants in East and South-East Asia / AKM Ahsan Ullah. - London : Routledge, 2016. - XIX, 255 s.

      53963

26. Realizacja planu działania Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie : podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie w latach 2006-2015 : zalecenie CM/Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich : skrócone sprawozdanie oceniające / Rada Europy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa, [2017]. - 80 s.

      54025
      54026

27. Rodziny zastępcze w lokalnym systemie pomocy społecznej / Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej, Anna Róg. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2015. - 195 s.

      54020

28. Równość płci w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. - Stan prawny na 18 grudnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 766 s. - (Monografie).

      54028

29. Schorzenia przewlekłe a rynek pracy : badanie możliwości i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo / [red. nauk. Robert Gasik, Filip Raciborski]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2016. - 39 s.

      54027

30. Sprawozdanie roczne z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 za rok 2015 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 75 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

      54023
      54024

31. System awansu zawodowego nauczycieli : ocena kluczowego elementu reformy edukacji / Magdalena Szumiec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. - 358 s.

      54010

32. Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2015 roku / Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wydział Badań i Analiz. - Białystok : WUP, 2016. - 333 s.
      53999

33. Świt robotów : czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? / Martin Ford ; tł. Katarzyna Łuniewska. - Warszawa : Cdp.pl, 2016. - 350, [1] s.

      54011

34. Ubezpieczenie w polityce społecznej : teksty i komentarze / Tadeusz Szumlicz. - Warszawa : Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, 2015. - 559 s.

      54032

35. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej : (tekst ujednolicony) / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej. - Stan prawny na 15.10.2016. - Warszawa : MRPiPS, [2016]. - 110 s.

      54021
      54022

36. Współczesne przestrzenie pracy / red. Katarzyna Rychlicka-Maraszek ; Aneta Ostaszewska [i in.] - Warszawa : Difin, 2016. - 137 s. - (Engram).

      54012

37. Young people and work / ed. by Robin Price [at al.]. - London : Routledge. 2016. - XVIII, 291 s.

      53964

38. Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych : uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne / Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek. - Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016. - 192 s.

      54030

39. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 4 zaktual. i rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 658 s. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)).

      53958

40. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych / Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka, Henryk Wyrębek. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 282 s.

      54013

41. Zatrudnianie pracowników / Ewa Tomaszewska. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 332 s.

      54014

42. Zawód czy kompetencje? : wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery / red. nauk. Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 198 s.

      54015