1. Challenges  of  active  ageing  :  euqality  law  and  the  workplace  /  eds.  Simonetta  Manfredi,  Lucy Vickers. - London: Palgrave Macmillan, 2016. - XXVIII, 345 s.

                   54447

 1. Choroby  zawodowe  w  Polsce  w  2015  r.  =  Occupational  diseases  in  Poland  in  2015  /  Neonila   Szeszenia - Dąbrowska,   Urszula   Wilczyńska.   -   Łódź   :   Instytut   Medycyny   Pracy  im. prof. Jerzego Nofera, 2016. - 67 s.

                   54470

 1. Choroby  zawodowe  w  Polsce  w  2016  r.  =  Occupational  diseases  in  Poland  in  2016  / Beata Świątkowska, Wojciech Hanke, Neonila Szeszenia-Dąbrowska. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, 2017. - 68 s.

                   54471

 1. Czas  pracy  :  praktyczny  komentarz  /  Joanna  Stępniak,  Katarzyna  Wrońska - Zblewska,  Tomasz Wardach. - Stan prawny: styczeń 2017 r. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2017. - 228 s.

                   2451/A

 1. Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej / Adrianna Mastalerz-Kodzis [i in.]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 115 s.

                   54449

 1. e-Składka  :  jedno  konto  ZUS  od  2018  roku  :  nowe  zasady  rozliczania  składek  ZUS  /  Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska. - Warszawa : INFOR PL, 2018. - 63 s. - (Prawo Pracy).

                   S.4484 Kad

 1. Inteligentne zarządzanie sferą pomocy społecznej : dobre praktyki / Ewa Weber. - Warszawa : Municipium, 2017. -  299, [1] s.

                   54450

 1. Jakiej    polityki    rodzinnej    potrzebuje    Polska?    /    II.    Raport    Instytutu    Ordo    Iuris    /  red. Tymoteusz Zych, Karolina Dobrowolska, Olaf Szczypiński. - Warszawa : Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, 2015. - 183 s.

                   2452/A

 1. Kompetencje  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  polityki  społecznej  :  samorząd terytorialny a rynki pracy / [pod red. Bolesława M. Ćwiertniaka]. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. - 310 s.

                   54460

 1. Koordynacja emerytur i rent w prawie Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych Polski : różnice oraz wzajemne oddziaływanie / Izabela Kryśpiak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2017. - 503 s.

                   54451

 1. Legalność zatrudnienia cudzoziemców / red. nauk. Krzysztof Wątorek. - Kielce : Drukarnia Panzet, 2015. - 492 s.

                   54469

 1. Making    work    more    equal    :    a    new    labour    market    segmentation    approach    / ed. by Damian Grimshaw [et al.]. - Manchester : Manchester University Press, 2017. - XV, 368 s.

                   54446

 1. Młodzi emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii : adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia / Renata Krawczyk. - Warszawa : Difin, 2017.

                   54453

 1. Nauki  o  zarządzaniu  :  dokonania,  trendy,  wyzwania  /  red.  nauk.  Krystyna  Jędralska,  Wojciech  Dyduch.  -  Katowice  :  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach,  2017.  -  369 s.

                   54466

 1. New forms of employment in Europe / eds. Roger Blanpain, Frank Hendrickx, Bernd Waas. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2016. - XXXVII, 368, [6] s. - (Bulletin of Comparative Labour Relations ; 94).

                   54445

 1. Paradygmaty  zarządzania  biznesem  w  otoczeniu  sieciowym  /  red.  nauk.  Paweł  Kosioń,  Barbara   Woźniak - Sobczak.   -   Katowice   :   Wydawnictwo   Uniwersytetu   Ekonomicznego   w  Katowicach,  2017.  -  172,  [3]  s.  :  rys.

                   54464

 1. Poczucie jakości życia młodych dorosłych na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej / Jolanta Suchodolska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 546 s.

                   54454

 1. Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? : współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji / red. Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. - 486, [1] s.

                   54444

 1. Prawo  pracy  2018  /  [red.  meryt.  Kazimierz  Jaśkowski  ;  aut.  Maciej  Ambroziewicz  i  in.].  -  15. wydanie. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 1661 s. - (Meritum).

                   54462 Czyt.

 1. Problematyka   pracy   socjalnej   w   perspektywie   socjologii   i   polityki   społecznej   /  Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2017. - (Problemy Pracy Socjalnej).

                   54455

 1. Problemy    współczesnego    rynku    pracy    /    pod    red.    nauk.    Danuty    Kisperskiej - Moroń  i  Marii  Pietras.  -  Katowice  :  Wydawnictwo  Wyższej  Szkoły  Zarządzania  Ochroną  Pracy,  2016.  -  318  s.

                   54443

 1. Przepisy   i   zestawienia   kadrowe   2018   :   obowiązki   pracodawcy   wobec   pracowników   / pod  red.  Macieja  Nałęcza.  -  5.  wyd.,  stan  prawny:  listopad  2017  r.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo  C.  H. Beck,  2017.  -  XIV,  637  s.  -  (Podręczny  Zbiór  Przepisów).

                   54452

 1. Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Przemysław Tacik. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2017. - 693, [2] s.

                   54456

 1. Rola   elastycznych   form   zatrudnienia   w   kształtowaniu   regionalnego   rynku   pracy   / Magdalena Wysocka. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. - 214 s.

                   54458

 1. Społeczne innowacje zdrowotne w polityce władz lokalnych : obraz obywatelskiej odpowiedzialności / red. nauk. Leszek Buliński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 209 s. - (Zdrowie - Nauka - Polityka).

                   54457

 1. Społeczny kontekst ekonomii / red. nauk. Jacek Szlachta [i in.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017. - 326 s.

                   54459

 1. Sprawozdanie  z  monitorowania  wyników  Programu  Unii  Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych  (EaSI)  na lata 2015-2016  /  Komisja Europejska.  Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. - Warszawa : Instytut Polityki Publicznej i Zarządzania, 2017. - 108 s.

                   2453/A

 1. Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków / Grzegorz Węgrzyn. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 216 s.

                   54463

 1. Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI w. / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 292, [1] s.

                   54465

 1. Wpływ tymczasowego aresztowania na stosunek pracy pracownika / Justyna Świątek-Rudoman. - [Stan  prawny  na  dzień  1  stycznia  2017  r.].  -  Gdańsk  ;  Sopot  :  Wydawnictwo  Arche,  2017.  -  231 s.

                   54461

 1. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych środkami Funduszu Pracy i Krajowy Fundusz  Szkoleniowy  :  dane  statystyczne  2012-2016.  -  Warszawa  :  Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  2017.  -  42  s.

                   2450/A

 1. Wspólna  sprawa  :  antologia  tekstów  poświęconych  dziejom  i  zasadom  spółdzielczości  /  wybór  i oprac. Remigiusz Okraska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2017. - 212 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).

                   54467

                   54468

 1. Zbiegi   tytułów   do   ubezpieczeń   -   po   zmianach   w   oskładkowaniu   umów   zlecenia   /   Andrzej  Okułowicz,  Joanna  Goliniewska,  Joanna  Stolarska.  -  Warszawa  :  INFOR  PL,  2016.  -  82  s.

                   S.4483 Kad