1. Empatia pracowników medycznych / Ewa Wilczek-Rużyczka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 143 s.

    54088

2. Kodeks pracy : komentarz / red. Arkadiusz Sobczyk ; aut.: Dominika Dörre-Kolasa [i in.]. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXVII, 998 s. - (Komentarze Kompaktowe).

    54086

3. Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym / pod red. Moniki Kostery, Bogusława Nierenberga. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - 239 s.

    54102

4. Koordynacja a Dyrektywa : podobieństwa i różnice w korzystaniu z opieki zdrowotnej w aspekcie transgranicznym / [Kinga Beda i in.] ; Narodowy Fundusz Zdrowia. - Stan prawny na dzień 30 czerwca 2015 r. - Warszawa : Narodowy Fundusz Zdrowia, 2015. - 119 s.

    2430/A

5. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i przystosowanie ciągów komunikacyjnych i stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną / Jan Sikora. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. - 122 s.

    54096

6. Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi : komentarz / Rafał Adamus, Maciej Gazda. - Stan prawny: 1.I.2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXXVI, 273 s. - (Krótkie Komentarze Becka).

    54100

7. Labour regulation and development : socio-legal perspectives / ed. by Shelley Marshall, Colin Fenwick. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing ; Geneva : International Labour Office, 2016. - XVI, 332 s.

    54083

8. Lifetime disadvantage, discrimination and the gendered workforce / Susan Bisom-Rapp, Malcolm Sargeant. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XII, 242 s.

    54084

9. Obywatel spotyka państwo : o urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu / Karolina Sztandar-Sztanderska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - 291 s.

    54101

10. Państwo zakładów pracy / Arkadiusz Sobczyk. - Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 362 s.

      54093

11. Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym / red. Joanna Szczepaniak-Siennik, Adam Kubów. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016. - 133 s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 456).

     54104

12. Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie / pod red. Jolanty Izabeli Wiśniewskiej i Patrycji Jurkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. - 260 s.

      54095

13. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce / red. Aneta Gacka-Asiewicz. - 4. wyd., stan prawny: czerwiec 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - 234 s.

      54105

14. Przewodnik po leczeniu planowanym za granicą / [Magdalena Karwowska i in.] ; Narodowy Fundusz Zdrowia. - Stan prawny na dzień 30 czerwca 2015 r. - Warszawa : Narodowy Fundusz Zdrowia, 2015. - 98 s.

      2429/A

15. Raport o pracy : Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej : Warszawa, 2016 / [red. Monika Gładoch] ; Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016. - 103 s.

      2435/A

16. Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 : wersja skrócona / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa, 2016. - 39 s.

      2434/A

17. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia / Anna Piszczek, Krzysztof Stefański. - Stan prawny na 6 lutego 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 262 s. - (Biblioteka Prawa Pracy).

      54099

18. Słownik historii doktryn politycznych. T. 6 z suplementem, T-Ż / red. nauk. Krystyna Chojnicka, Michał Jaskólski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - 993 s.

      43392 Czyt.

19. Sprawozdanie z działalności Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w roku 2015 / Krzysztof Podwójcic. - Warszawa : IPiSS, 2016. - 83 k.

      S. 4451

20. System prawa pracy. T. 1, Część ogólna / red. nauk. Krzysztof W. Baran [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 1762 s.

      52515 Czyt.

21. System prawa pracy. T. 4, Indywidualne prawo pracy, pozaumowne stosunki pracy / red. naczelny Krzysztof W. Baran ; red, nauk. Zbigniew Góral. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 878 s.

      52515 Czyt.

22. Systemy złożone w zarządzaniu / Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. - 352 s. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

      54098

23. Szkolenia, staże i inne formy wspierania podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych : dane statystyczne 2011-2015 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa, 2016. - 40 s.

      2432/A
      2433/A

24. Świadectwo pracy / Maciej Nałęcz. - Stan prawny luty 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XVI, 177 s. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

      54085

25. Ustawa "Za życiem" oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017 / Anna Brzezińska. - Stan prawny: luty 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XIX, 205 s. + CD-ROM (dysk optyczny). - (Sektor Publiczny w Praktyce).

      53091

26. Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego : od momentu powołania w 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa, 2017. - 197 s. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).

      54089
      54090

27. Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Patrycji Jurkiewicz i Jolanty Izabeli Wiśniewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. - 277 s.

      54097

28. Zabezpieczenie społeczne w Polsce / [oprac. meryt. Anna Pątek] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2016. - 132 s.

      2431/A

29. Zarządzanie talentami w kontekście efektywności organizacji na przykładzie zakładów ubezpieczeń na życie / Andrzej Janowski. - Warszawa : Difin, 2017. - 225 s.

      54103