1. Aspekty społeczno-kulturowe i edukacyjne projektu "Ginące zawody pomysłem na przyszłość" : z doświadczeń Ochotniczych Hufców Pracy w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / red. nauk. Edward Nycz. - Warszawa; Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2015. - 164 s.

    53983

2. Asystentura rodziny : teoria, praktyka, badania / pod red. Moniki Kornaszewskiej-Polak. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. - 301 s.

    53941

3. Bezpieczeństwo społeczne : ewolucja, instytucje, zagrożenia / Piotr Majer, Andrzej Urbanek. - Warszawa : Editions Spotkania, 2016. - 244 s. - (Bezpieczeństwo Dziś i Jutro).

    53949

4. Bibliografia Wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 2011-2015 / oprac. Bożena Łazowska [i in.]. - Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2016. - IX, 378 s.

    15096

5. Career women in contemporary Japan : pursuing, identities, fashioning lives / Anne Stefanie Aronsson. - London : Routledge, 2016. - XIII, 256 s. - (Routledge Contemporary Japan Series).

    53946

6. Doubezpieczenie społeczne : idea i kontynuacja / red. nauk. Marcin Kawiński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2015. - 244, [1] s.

    53984

7. Europe's disappearing middle class? : evidence from the world of work / ed. by Daniel Vaughan-Whitehead. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing ;Geneva : International Labour Office, 2016. - XVII, 648 s.

    53948

8. The European Social Charter and the employment relation / ed. by Niklas Bruun [et al.]. - Oxford : Hart Publishing, 2017. - XIV, 536 s.

    53944 

9. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2015 / [aut.] Izabela Molenda, Anna Polak ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 60 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).

    53991

    53992

10. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014-2015 r. / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 80 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).

      53995

      53996

11. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 274 s.

      53993

      53994

12. Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju : aktywna polityka społeczna, ekonomia, bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej. T. 1 / pod red. Elżbiety Trafiałek. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - 349 s.

      53942

13. Key labor market indicators : analysis with household survey data / Ina Pietschmann [et al.]. - Geneva : International Labour Organization, 2016. - XVI, 200 s. - (Streamlined Analysis with ADePT Software).

      53936

14. Kodeks Etyki Radcy Prawnego : komentarz / red. Tomasz Scheffler ; Włodzimerz Chróścik [i in]. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XIX, 802 s. - (Komentarze Becka).

      53954 Czyt. PR

15. Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Marek Szarucki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - 207 s. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 247).

      53985 

16. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 47 s.

      53997

      53998

17. Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością / red. nauk. Stanisława Borkowska, Anna Jawor-Joniewicz ; Anna Rogozińska-Pawełczyk [i in.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2016. - 219, [1] s.

      53989

      53990

18. The marriage motive : a price theory of marriage : how marriage markets affect employment, consumption and savings / Shoshana Grossbard. - New York : Springer, 2015. - X, 209 s.

      53937

19. Między pragnieniem a koniecznością : funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy / Joanna Smyła. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - 318 s.

      53945

20. Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej / Justyna Wiktorowicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 354 s.

      53933

21. Migrant workers in Russia : global challenges of the shadow economy in societal transformation / ed. by Anna-Liisa Heusala, Kaarina Aitamurto. - London : Routledge, 2017. - X, 161 s. - (Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series).

      53947

22. Niepełnosprawność i choroba przewlekła w perspektywie terapeutycznej, zawodowej i społeczno-opiekuńczej / red. nauk. Bożena Płonka-Syroka, Michał Szyszka, Wiesław Wójcik. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2016. - 231 s. - (Niepełnosprawność i Choroba Przewlekła w Perspektywie Antropologicznej).

      53950

23. Opieka długoterminowa nad osobami starszymi / Rafał Iwański. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 223 s.

      53935 

24. Płace w praktyce / Elżbieta Młynarska-Wełpa. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2016. - 309 s.

      53951

25. Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy / Paweł Nowik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyji. Instytut Prawa. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - 261 s.

      53932 

26. Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości / red. Krzysztof Chaczko, Katarzyna M. Stanek. - Katowice : Śląsk Sp. z. o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016. - 291 s.

      53943

27. Praca socjalno-wychowawcza z rodziną : od teorii do praktyki / Małgorzata Ciczkowska-Giedzun. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. - 158, [1] s.

      53938

28. Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych / Marcin Czechowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 300 s.

      53928

29. Profesjologia : nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka / Kazimierz M. Czarnecki. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. - 472, [1] s.

      53940

30. Przegląd konkursów i przetargów przewidzianych w programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych w roku 2016 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 56 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

      53979

      53980

31. Rynek pracy : wybrane zagadnienia / Anna Skórska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. - 216, [1] s. - (Podręcznik).

      53987

32. Rynek pracy w Polsce - szanse i zagrożenia / pod red. Klaudii Pujer. - Wrocław : Exante, 2016. - 129 s. - (Ekonomia).

      53988

33. Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu : procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe / Piotr Maleszyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - 448 s.

      53955

34. Socjalne traktowanie bezrobocia / Katarzyna Jaworska. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. - 238 s.

      53939

35.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing / Urszula Janeczek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. - 376 s. - (Praca Naukowa).

      53986

36. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 : światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania / Maciej Cesarski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, 2016. - 381 s.

      53929

37. Trade unions and non-union employee representation in Europe : the current state of play and prospects for the future / ed. Jo Carby-Hall and Magdalena Rycak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - X, 361 s.

      53952

38. Transformation of women at work in Asia : an unfinished development agenda / ed. by Sukti Dasgupta, Sher Singh Verick. - Los Angeles : Sage Publications ;Geneva International Labour Office, 2016. - XVI, 312 s.

      53957

39. Trzynastka : dodatkowe wynagrodzenie roczne / pod red. Marka Rotkiewicza. - 5. wyd., stan prawny: październik 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XV, 140 s. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

      53953

40. Work-personal life : between harmony and disintegration / ed. by Renata Tomaszewska-Lipiec ; Zdzisław Wołk [et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. - 407 s.

      53956

41. Zakaz dyskryminacji w prawie pracy : rozważania porównawcze de lege lata i de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów antydyskryminacyjnych / Marcin Wujczyk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XLIV, 277 s. - (Monografie Prawnicze).

      53934

42. Zarządzanie motywacją ekspertów : na przykładzie specjalistów z branży IT / Leszek Maziarz. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 172 s.

      53931

43. Zmiany regionalnego zróżnicowania zasobów kapitału ludzkiego w Polsce / Eugeniusz Zdzisław Zdrojewski, Maria Sasin. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016. - 170 s. - (Monografia / Politechnika Koszalińska. Wydział Nauk Ekonomicznych ; nr 313).

      53930